New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Айталиева Т.К.
 2. Айталиева Т.К.
 3. T.K. Aitalieva
Title
 1. ОПИСАНИЕ ВЕЩИХ СНОВ ЖАКЫПА, ЧЫЙЫРДЫ И БАКДООЛОТА ПО ВАРИАНТУ САГЫМБАЯ ОРОЗБАКОВА
 2. САГЫМБАЙ ОРОЗБАКОВДУН ВАРИАНТЫНДА ЖАКЫП, ЧЫЙЫРДЫ ЖАНА БАКДӨӨЛӨТТҮН КӨРГӨН КАСИЕТТҮҮ ТҮШТӨРҮНҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 3. DESCRIPTION OF THE PROPHETIC DREAMS OF CHIYYRDY, ZHAKYP, BAKDOOLOT ACCORDING TO SAGYMBAI ОROZBAKOV
Abstract
 1. В статье освещается история родителей, которых долгое время не могли иметь детей, их чаяния и ожи¬да¬ния и их вещие сновидения, по варианту вели¬кого манасчи-сказителя С.Орозбакова. Манасчи-скази¬тель при освеще-нии этого эпизода виртуозно применял очень мно¬жество видов средств художественного слова. В варианте приме-не¬но аллитерация, ассонанс, редиф и синтаксистический параллелизм. Приведены примеры, анализированы ситуа-ции: о вещем сновидении, о его толковании, предзнамено-ва¬ние еще не родившегося ребенка. Был проведен анализ сравнения варианта манасчи – с эпизодом, записанным от знаменитого семетейчи Ж. Кежекова «Рождение Манаса».
 2. Макалада улуу манасчы С.Орозбаковдун вариан-тын¬¬¬дагы көп мезгилдер бою баласыз болуп жүргөн ата-эненин арманы жана алардын көргөн түштөрү туу¬ра¬луу баяндалат. Манасчы бул эпизодду баяндоодо көркөм сөз ка¬ражаттарынын көптөгөн түрлөрүн чебер колдон¬гон. Ва¬риантта аллитерациянын, ассонанстын, редиф¬тин, син¬таксистик параллелизм колдонулган ыр сап¬тарына тиешелүү мисалдар келтирилген. Касиеттүү түш көрүү жана аны жорутуу, төрөлө элек баланын алдын ала белги берүүсү өндүү сүрөттөөлөргө да талдоо жүргүзүлгөн. Манасчынын вариантын белгилүү семе¬тей¬чи Ж.Коже¬ков-дон жазылып алынган “Манастын төрө¬лүшү” аттуу эпи-зод¬догу баяндоолор менен да салыштыруу жүргүзүлгөн.
 3. The article highlights the stories of parents, who for a long time could not have children, their aspiration and expec¬ta-tions, and their true prophetic dreams, according to the version of the great manaschi, the narrator S.Orozbakov. When covering this episode, Manaschi-narrator masterly applied very many types of means of the artistic word. There were used alliteration, assonance, redif and syntactic parallelism. Exam-ples are given, situations are analyzed: about a prophetic dream, its interpretation, the foreshadowing of an unborn child. An analysis was made of a comparison of the manaschi version with an episode recorded from the famous “The Birth of Manas” family of J. Kezhekov.
Keywords
 1. вариант, вещий сон, гадание сна, рифма, ассонанс, аллитерация, синтаксический парал¬ле¬лизм.
 2. вариант, касиеттүү түш, түш жоо¬руу, уйкаштык, ассонанс, аллитерация, синтаксистик параллелизм.
 3. variant, prophetic dream, foreshadowing of dreams, rhyme, assonance, alliteration, syntactic parallelism
Authors info
 1. Айталиева Т.К., Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, доцент.
 2. Айталиева Т.К., Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. T.K. Aitalieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Айталиева Т.К. ОПИСАНИЕ ВЕЩИХ СНОВ ЖАКЫПА, ЧЫЙЫРДЫ И БАКДООЛОТА ПО ВАРИАНТУ САГЫМБАЯ ОРОЗБАКОВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 118-120