New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Курманалиева А.О., Дооронова А.Б.
 2. Курманалиева А.О., Дооронова А.Б.
 3. Kurmanalieva A.O., Dooronova A.B.
Title
 1. ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН ВО ВСЕМИРНЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА
 2. ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ААЛАМ АЛКАГЫНА КЕТКЕН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ АЯЛ ЗАТЫНЫН ОБРАЗДАРЫ
 3. IMAGES OF WOMEN IN WORLD KNOWN WORKS BY CHYNGYZ AYTMATOV
Abstract
 1. В этой статье говорится о всемирных известных про¬и¬зведениях Ч.Айтматова, где он раскрывает всему че-ло¬вечеству о своеобразие и значение духовного мира своего кыргызского народа и нации. Через свои произведения Ч.Айтматов призывал всех народов мира к единству, к дружбе и тем самым показал богатое, древнее, духовное наследие кыргызского народа. В каждом его произведении даются описание художественных сочетаний, как вечнос-ти и настоящего, духовного безграничного пространства и прошлого исторического периода А также о произ¬ве¬де-ниях, где он конкретно и чётко описывает образ жен¬щи-ны, её святость и её роли в жизни. В своих произведениях писатель убедительно показал богатейший духовный мир простого человека, имеющего своё мнение о самых слож-ных проблемах человеческого бытия, о чём свидетель¬ст-вуют воспоминания не только кыргызских читетелей, но и зарубежных.
 2. Бул макалада Ч. Айтматовдун аалам алкагына кет-кен чыгармаларында дүйнөгө кыргыздар тууралуу жазып жатып, автор өзүнүн элинин рухун ачып, кыргыздын ру¬хун бардык адамдар үчүн түшүнүктүү кылып бергени жа¬зы-лат. Өзүнүн чыгармалары аркылуу дүйнө элдерин би¬рим-дикке, достукка үндөгөнү жана кыргыз-көөнө тарых¬туу, көнөрбөс руханий байлыгы бар бакубат эл экени ай¬ты¬лат. Ар бир чыгармасындагы түбөлүктүүлүк менен учурдун, руханий чексиз мейкиндик менен тарыхый өктөм мезгилдин айкашуусун көркөм сүрөттөгөнү берилет. Ошон¬дой эле аялзатынын турмуштагы оордун, образын жана касиетин таамай сүрөттөп берилгени айтылат. Жаратман жазуучунун пендечилик, сүйүүдөгү улуулугу, элге белгисиз болгон жактары, жазган чыгармалары кыр-гыз элинде эле эмес, аалам алкагындагы окурмандардын да жүрөгүнөн орун алганыны боюнча алардын эскерүүлө¬рүн-дө айтылат.
 3. This article refers to the world famous works of Ch.Aitmatov, where he reveals to all mankind about the originality and significance of the spiritual world of his Kyrgyz people and nation. Through own works, Ch.Aytmatov appealed to all people of the world for unity, friendship and thereby showed the rich, ancient, spiritual heritage of the Kyrgyz people. In each of his works, descriptions of artistic com¬bi¬na¬tions are given, such as eternity and present, spiritual boundless space and the past of the historical period, as well as works, in which he specifically and clearly describes the image of a woman, her holiness and her role in life. In his works, the writer convincingly showed the richest spiritual world of an ordinary person who has his own opinion on the most difficult problems of human existence, as evidenced by the memories of not only Kyrgyz readers, but also foreign ones.
Keywords
 1. символы-метафора, копии миф-притчи, великий гуманист, закон гуманизма.
 2. метафора-символдору, нускалуу миф-притчалары, улуу гуманист, гуманизм закону
 3. metaphor symbols, copies of the myth-parable, the great humanist, the law of humanism.
Authors info
 1. Курманалиева Айнура Озубековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, старший преподаватель.Дооронова Айжан Бактыбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Курманалиева Айнура Озубековна, Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, ага окутуучу. Дооронова Айжан Бактыбековна, Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Kurmanalieva Ainura, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer. Dooronova Aijan, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Курманалиева А.О., Дооронова А.Б. ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН ВО ВСЕМИРНЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 95-97