New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Жумалиев С.С.
 2. Жумалиев С.С.
 3. S.S. Zhumaliev
Title
 1. СТРАТИФИКАЦИЯ ДРЕВНЕЛЕКСИЧЕСКОГО ПЛАСТА ЯЗЫКА (на примере эпоса «Манас»)
 2. ТИЛДЕГИ БАЙЫРКЫ ЛЕКСИКАЛЫК КАТМАРДЫ СТРАТИФИКАЦИЯЛОО («Манас» эпосунун мисалында)
 3. STRATIFICATION OF ANCIENT LEAK LANGUAGE (on the example of «Manas» epos)
Abstract
 1. На сегодняшний день вопросы, связанные с историей развития кыргызского языка до конца не исследовано, и поэтому в языкознании бытуют различные мнения и взгля¬ды. Так что, изучение генезиса развития языковых лекси¬че¬ских стратов, влияние в формировании лексических стра¬тов внутренних и внешних лингвистических фак¬то-ров, исторический и лексический процесс наслоения, вопро-сы праформы и семантических дериваций значений слов, принципы номинаций и мотивации слов требуют спе-циаль¬ного изучения, а также требуется стратификация древних лексических пластов языка в хронологическом, топологическом и лексико-семантическом аспекте. В дан-ной статье рассматриваются ключевые вопросы, связан-ные с изучением вышесказанных проблем на материалах эпоса «Манас».
 2. Кыргыз тилинин өнүгүү тарыхына байланышкан ма-се¬лелер бүгүнкү күндө да толук изилденбегендиктен, тил или¬минде ал боюнча түрдүү көз караштар менен пикирлер орун алып келе жатат. Андыктан аны чечүүдө тилдин өнү¬гүү¬сүндөгү лексикалык катмарлардын генезиси, кат-мар¬¬лардын пайда болуусундагы лингвистикалык ички-тыш¬кы факторлордун себеп-натыйжалары, тарыхый-леꬬсикалык катмарлануу процесстери, праформа жана сөз маанилеринин семантикалык деривация маселелери, сөз номинациясы жана мотивациясы атайын изилдөөгө алы-нып, тилдеги байыркы лексикалык катмарлар хроноло¬гия-лык, топологиялык жана лексика-семантикалык ас¬пек¬ти-ден стратификацияланышы керек. Макалада мына ушул проблемаларды изилдөөгө байланышкан өзөктүү ма¬се¬лелер ”Манас” эпосунун мисалында каралат.
 3. To date, issues related to the history of the development of the Kyrgyz language have not been fully investigated, and there fore there are different opinions and views in linguistics. So, the study of the genesis of development of linguistic lexical strata, the influence in the formation of lexical strata of inter¬nal and external linguistic factors, the historical and lexical pro¬cess of layering, the questions of the correct form and semantic derivations of word meanings, the principles of nomi¬na¬tions and motivation of words require special study, and also requires stratification of ancient lexical layers of language in chronological, topological and lexico-semantic aspect. This article discusses the key issues related to the study of the above problems on the materials of the epic "Manas".
Keywords
 1. стратификация, семантическая деривация, номинация, мотивация, лексический пласт, эти¬мология, полисемантика, денотат.
 2. стратификация, семантикалык де¬ри¬ва¬ция, номинация, мотивация, лексикалык катмар, эти¬мо¬логия, полисемантика, денотат.
 3. stratification, semantic derivation, nomina¬tion, motivation, lexical layer, etymology, polysemantics, de¬no¬tate.
Authors info
 1. Кыргыз тилинин өнүгүү тарыхына байланышкан ма-се¬лелер бүгүнкү күндө да толук изилденбегендиктен, тил или¬минде ал боюнча түрдүү көз караштар менен пикирлер орун алып келе жатат. Андыктан аны чечүүдө тилдин өнү¬гүү¬сүндөгү лексикалык катмарлардын генезиси, кат-мар¬¬лардын пайда болуусундагы лингвистикалык ички-тыш¬кы факторлордун себеп-натыйжалары, тарыхый-леꬬсикалык катмарлануу процесстери, праформа жана сөз маанилеринин семантикалык деривация маселелери, сөз номинациясы жана мотивациясы атайын изилдөөгө алы-нып, тилдеги байыркы лексикалык катмарлар хроноло¬гия-лык, топологиялык жана лексика-семантикалык ас¬пек¬ти-ден стратификацияланышы керек. Макалада мына ушул проблемаларды изилдөөгө байланышкан өзөктүү ма¬се¬лелер ”Манас” эпосунун мисалында каралат.
 2. На сегодняшний день вопросы, связанные с историей развития кыргызского языка до конца не исследовано, и поэтому в языкознании бытуют различные мнения и взгля¬ды. Так что, изучение генезиса развития языковых лекси¬че¬ских стратов, влияние в формировании лексических стра¬тов внутренних и внешних лингвистических фак¬то-ров, исторический и лексический процесс наслоения, вопро-сы праформы и семантических дериваций значений слов, принципы номинаций и мотивации слов требуют спе-циаль¬ного изучения, а также требуется стратификация древних лексических пластов языка в хронологическом, топологическом и лексико-семантическом аспекте. В дан-ной статье рассматриваются ключевые вопросы, связан-ные с изучением вышесказанных проблем на материалах эпоса «Манас».
 3. To date, issues related to the history of the development of the Kyrgyz language have not been fully investigated, and there fore there are different opinions and views in linguistics. So, the study of the genesis of development of linguistic lexical strata, the influence in the formation of lexical strata of inter¬nal and external linguistic factors, the historical and lexical pro¬cess of layering, the questions of the correct form and semantic derivations of word meanings, the principles of nomi¬na¬tions and motivation of words require special study, and also requires stratification of ancient lexical layers of language in chronological, topological and lexico-semantic aspect. This article discusses the key issues related to the study of the above problems on the materials of the epic "Manas".
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Жумалиев С.С. СТРАТИФИКАЦИЯ ДРЕВНЕЛЕКСИЧЕСКОГО ПЛАСТА ЯЗЫКА (на примере эпоса «Манас»). Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 79-81