New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кадыралиева К.
 2. Кадыралиева К.
 3. K. Kadyralieva
Title
 1. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА
 2. ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ЭНТОПЕДАГОГИКАЛЫК БААЛУУЛУКТАРЫ
 3. THE FOLK PEDAGOGICAL VALUES IN CHYNGYZ AITMATOV’S WORKS
Abstract
 1. В статье изложены отраженные в произведениях Чын¬гыза Айтматова этнопедагогические ценности, на-ро䬬ная педагогика, культура, труд, мир, способности, мо-раль¬ные кодексы наших прадедов, которые даны через при第му айтматовского понятия вопитания человека. На-ря¬ду с этим, в статье говорится о созвучии идей эпоса “Ма¬нас” и произведений выдающегося писателя нашего вр嬬мени Чынгыза Айтматова. А также ценности цивили-зବции в многовековой истории качевого кыргызского на-рода, охвачены мысли о значении этнопедагогического вос¬¬-питания, этнопедагогика в произведениях Ч.Айтма¬това, имеет большое значение не только для кыргыз¬ско¬го народа,но и для всего человечества является и остаё¬тся светочем в воспитании молодого поколения.
 2. Макалада Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы этнопедагогикалык баалуулуктар, элдик педагогика, мада-ни¬ят, эмгек, тынчтык, өнөр, ата-бабаларыбыз түзгөн улуу моралдык кодекстер, ошондой эле кыргыз элинин таа-лим-тарбиялык этнопедагогикалык салттары, элдик педагогиканын идеялары, Чынгыз Айтматовдун адам тар¬биялоо процессиндеги пайдалануунун илимий практикалык негиздери тууралуу берилди. Ошондой эле «Манас» эпо¬сун¬¬дагы чагылдырылган асыл-нарктардын баалуулуктары за¬ма¬ныбыздын залкары Ч.Айтматовдун чыгармаларынын мазмуну менен дал келүүчү багыттуу учурлары тууралуу кеп болду. Ошондой эле кыргыз элинин көп кылымдык та¬ры¬хындагы көчмөндөр цивилизациясынын баалуулук¬та¬ры, этнопедагогикалык таалим-тарбия, илим-билим¬дер¬дин маବ¬¬нилүүлүгү тууралуу ойлор камтылып, Чынгыз Айт¬¬ма¬то⬬дун чыгармаларындагы камтылган этнопеда¬г¬гика кыр¬гыз элинде эле маанилүү болбостон дүйнөлүк адам¬за¬ты¬на тиешелүү адамдык асыл сапаттарга тар¬бия¬лоодо муундан-муунга таалим-тарбиянын шам чыра¬гы боло бер-мек¬чи.
 3. This article deals with the values of etno folk pedagogy, culture, labour, Peace, creativity and also with the moral codes of our ancestors where are included tradition slog education of folk pedagogy. We can see here scientific – practical bases of mentioned above ideas in Ch.Aitmatov’s work focusing on per-so¬nality education. There is also the speech about that values in bringing up the generation reflected in “Manas” epos were gourd in Ch. Aitmatov’s works. Kyrgyz people,as well as the cen¬furiestlong histwy of nomadic civilization ualues ethno-pe-dagogical traing about the importance of the knowledge of the science lessons, ethno-pedagogic works of Chyngyz Aitma¬tov, without the giver is also important in the world of educa¬tion in rassing human sharacter from generation to generation the lamp.
Keywords
 1. воспитание, этнопедагогика, куль¬тура, наука, образование, происхождение, способность.
 2. таалим-тарбия, этнопедагогика, маданият, илим, билим, теги, өнөр.
 3. education, pedagogy, culture, science, ancestor, creativity.
Authors info
 1. Кадыралиева Кенжеке, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Нарын шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 2. Кадыралиева Кенжеке, Нарынский государственный университет имени С.Нааматова, г.Нарын, Кыргызская Республика, аспирант.
 3. Kenjeke Kadyralieva, Naryn state university by name of S.Naamatov, Naryn, Kyrgyz Republic, post-graduate student.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Кадыралиева К. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 39-42