New issue

2018, №: 10

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Садыралиева Н.И.
 2. Садыралиева Н.И.
 3. N.I. Sadyralieva
Title
 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ ГОРОДА ТАЛАС И ИХ ГЕОГРАФИЯ
 2. ТАЛАС ШААРЫНДАГЫ АЙРЫМ ТОПОНИМДЕРДИН КЕЛИП ЧЫГУУСУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯСЫ
 3. THE ORIGINS OF SOME TOPONYMS OF THE TALAS CITY AND GEOGRAPHY
Abstract
 1. В статье рассмотрены некоторые топонимы об-ласт¬ного центра города Талас их происхождение и гео-грବ¬фическое положение. Народ если даже не знал про нау-ку топонимика, на протяжение веков они давали названия и использовали названия земель, вод и других объектов в своей повсевдневной жизнь и передовали другим поко¬ле-ниям в качестве наследия. Как нам известно, многие наз-вବния притерпевают со временем изменения. Именно поэто¬му граждане и молодожь должны знать старые названия и знание происхождения топонимов имеет важ-ное значение. В статье приведены результаты исследова-ния топонимов областного центра город Талас гео¬гра¬фи-че¬ское положения. Результаты исследования важны не только для жителей город Талас, но и жителей области. Также материалы статьи могут использовать уч¬ителя истории, географии и краеведения.
 2. Макалада Талас облусунун борбору болгон Талас шаарындагы айрым топонимдердин келип чыгуусу жана алардын географиялык жайгашуусу каралган. Топонимика илимин көпчүлүк карапайым калк илим катарында таа¬ны-баса дагы кылымдар бою жер, суу жана башка көптөгөн аталыштарды таанып билип, жашоо тур¬мушунда ата-ба¬балардан келе жаткан мурас катарында колдонулуп келет. Бизге белгилүү болгондой жер, суу аталыштарын жаңылоодо көптөгөн аталыштар бурма¬ланылып ай¬ты-лып келет. Мына ушунун негизинде жер, суу аталыш¬та-рын жаштарыбыздын жана жарандары¬быздын кенени-рээк билүүсү чоң мааниге ээ. Талас облусунун борбору бол-гон Талас шаарынын географиялык абалы, Талас шаа¬ры-нын аталышы жана айрым чоң объектилердин ата¬лыш-тарынын келип чыгуу себептери изилденди. Бул изилдөө¬нүн жыйынтыктары Талас шаары¬нын жарандары үчүн гана эмес облустун жарандары үчүн маанилүү. Кийинки урпактарга жер, суу аттары боюнча маалымат жет¬ки-рүү¬дө, тарых, география, мекен таануу сабагынын муга-лим¬дери айыл же болбосо аймак таануу темаларын оку-туу¬да колдонууга жардам берет.
 3. The article discusses some toponyms of the regional cen-ter of the city of Talas, their origin and geographical location. The people, even if they did not know about the toponymy of science, for centuries they gave the names and uses of the names of lands, waters and other objects in their daily life and passed them on to other generations as a heritage. As we know, many names are coming up with changes over time. That is why citizens and young people should know the old names knowledge of the origin of toponyms is important. The article presents the results of the study of the toponyms of the regional center of the city of Talas geographical position. The results of the study are important not only for the residents of the city of Talas but also for the residents of the region. They can also use the material of the article teacher’s history, geography, local history.
Keywords
 1. Таласская область, город Талас, Атай Огомбаев, Ишеналы Арабаев, Аман Токтогулов, Дмитриевка, Ак-Чий, топоним, школа, география.
 2. Талас облусу, Талас шаары, Атай Огомбаев, Ишеналы Арабаев, Аман Токтогулов, Дмит¬риев¬ка, Ак-Чий, топоним, мектеп, география
 3. Talas region, Talas city, Atai Ogombaev, Arabaev Ishenaly, Aman Toktogulov, Dmitrievka, Ah-chiy, toponym, school, geography.
Authors info
 1. Садыралиева Н.И., Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Садыралиева Н.И., Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу
 3. N.I. Sadyralieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Садыралиева Н.И. ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ ГОРОДА ТАЛАС И ИХ ГЕОГРАФИЯ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 3-5