New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Асанкулова Ж.Ж.
 2. Асанкулова Ж.Ж.
 3. J.J. Asankulova
Title
 1. ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА – КАК ПРИНЦИП КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
 2. СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ТИЛИ - КОНСТИТУЦИЯЛЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ПРИНЦИБИ КАТАРЫ
 3. THE LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS IS THE PRINCIPLE OF THE CONSTITUTIONAL PROCEEDINGS
Abstract
 1. Государственный язык - реализуясь в деятельности подразделений, предприятий, организаций и производств этого государства, а также используется в судопроиз¬вод-стве, в школах, учебных заведениях среднего и высшего про¬фессионального образования; язык межнационального общения - являясь для представителей разных националь-ностей, проживающих в государстве или какой-либо мест-ности средством взимопонимания. Зачастую в меж¬на-циональном общении идеальным является госу¬дарст¬вен-ный или официальный язык. Определяет сущ¬ность и орга-ни¬зацию порядка регламентации законода¬тельной дея-тель¬ности, и вместе с тем, характеризует при решении вопросов перед судом применяемые способы и средства. При издании закона регламентирующего поря¬док произ-вод¬ства судебных дел, а также при возник¬новении колли-зий правовых норм, необходимо исполь¬зовать нормы-прин-ципы. Именно потому что нормы-принципы, имеют важ-ное значение и определяет сущность всех законов. Они имеют императивный характер для всех граждан, пред-ста¬вителей власти и конституционного судопроизвод¬ст-ва, судебной системы и работников органов, выполняющих определенные приказы.
 2. Мамлекеттик тил - ошол мамлекеттин бөлүмдөрү, иш¬каналары, өндүрүштөрү жана уюмдары иштеп, сот өн¬дүрүшү ишке ашып, мектептерде, кесиптик орто жана жогорку окуу жайларында окутуу жүрүп жаткан тил; улуттар аралык пикирлешүүнүн тили - аталган мам¬ле-кет¬те же кандайдыр бир орунда жашаган түрдүү улут-тар¬дын өкүлдөрү байланыш жасоочу тилге карата кол¬до-нул¬ган түшүнүк. Көпчүлүк учурда улут аралык байланыш жасоочу тил катары мамлекеттик же расмий тил эсеп-те¬лет. Сот адилеттигинин принциптери бардык соттор-дун иш-аракеттерин жана уюштуруу тартибин регла-мент¬төөчү мыйзам чыгаруу нормаларынын маңызын жана мазмунун аныктоо менен бирге, соттордун алдында тур¬¬ган маселелерди чечүүдө колдонгон каражаттар жана ыкмаларды мүнөздөйт. Укуктук нормалардын кол-л謬¬зиясы, сот түзүлүшүнүн жана өндүрүшүнүн тартибин регламенттөөчү мыйзам чыгарууда боштук пайда бол¬го-ну, принцип нормаларды колдонуу зарыл. Себеби дал ошол принцип-нормалар башкаруучу мааниге ээ болуп, бардык мый¬замдардын маңызын аныктайт. Сот адилеттигинин принциби императивдик мүнөзгө ээ жана ал бардык атуу묬дарга, башкаруучу адамдарга жана конс¬титу¬ция-лык сот өндүрүшүнө, жана сот түзүлүш иш-чарасына тар¬тылган органдарга бирдей тиешелүү болгон буйрук-тар¬ды камтыйт.
 3. The state language-being implemented in the activities of departments, enterprises, organizations and industries of the state, as well as used in legal proceedings, schools, educatio¬nal institutions of secondary and higher professional educa¬tion; the language of interethnic communication-being for re¬pre-sentatives of different nationalities living in the state or any place - a means of mutual understanding. Often, the state or official language is ideal for inter-national communication. Defines the essence and organization of the order of regulation of legislative activity, and at the same time, characterizes the methods and means used in solving issues before the court. With the publication of the law regulating the procedure of the production of legal Affairs, as well as the emergence collie-pre¬-tend studied legal norms, it is necessary to use norms-prin¬cip-les. Because the norms-principles are important General value and determines the nature of all laws. They are manda¬tory for all citizens, representatives of the authorities and cons¬ti¬tutional legal proceedings, the judicial system and employees of bodies carrying out certain orders.
Keywords
 1. государственный язык, судопроиз¬водство, Конституция, суд, принцип, судья, переводчик
 2. расмий тили, сот өндүрүшү, мый¬зам, сот, сот принциби, котормочу.
 3. state language, legal proceedings, Cons¬ti¬tu¬tion, court, principle, judge, translator.
Authors info
 1. Асанкулова Жибек Жыргалбековна, Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Юридический факультет, преподаватель
 2. Асанкулова Жибек Жыргалбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Юридикалык факультет, окутуучу.
 3. Jibek Asankulova, Kyrgyz national university by name of J.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, Faculty of law, lecturer
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Асанкулова Ж.Ж. ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА – КАК ПРИНЦИП КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 89-91