New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Турсун уулу Иса
 2. Турсун уулу Иса
 3. Tursun uulu Isa
Title
 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МИНЕРАЛДЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕРДИ ӨНДҮРҮҮ БОЮНЧА ЭКОНОМИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ
 3. ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTION OF MINERAL FERTILIZERS IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Abstract
 1. В статье подводятся общие экономические предпо-сылки производства минеральных удобрений в Кыргызской Республике, позволяющие говорить о необходимости соз-дବния собственного производства минеральных удобре¬ний. Для этого предлагается провести анализ текущей си¬туа-ции на рынке минеральных удобрений в Кыргызской Рес-пуб¬лике, для этого показана потребность в удобрениях сель¬ским хозяйством по основным их видам: азотные, фос¬форные и калийные. Предлагается рассмотреть экс-порт¬¬ную и конкурентную составляющую рынка мине¬раль-ных удобрений, затем определить методы оценки инвес-ти¬ционных проектов и обозначить о необходимости при-ме¬нений инновационных технологий в этой области. В стବтье также, ставится задача рассмотреть техни¬че-ские и экономические факторы производства, для даль-ней¬шей выработке на их основе оптимизационной модели по¬строе¬ния предприятия по производству минеральных удоб¬рений, применив научно-экономические методы
 2. Макалада Кыргыз Республикасынын минералдык жер семирткичтерди өндүрүү боюнча жалпы экономика¬лык шарттар көрсөтүлүп, жана минералдык жер се¬мирт¬-кичтер өз өндүрүшүн түзүү зарылдыгы жөнүндө ай¬ты-лып жатат. Бул үчүн Кыргыз Республикасында жер семирткич рыногундагы учурдагы абал боюнча талдоону сунуш кылынат жана алардын негизги түрлөрү боюнча: азот, фосфор жана калий жер семирткичтер айыл чар-ба¬сында зарылдыгы көрсөтүлүп турат. Минералдык жер семирткич рыногунун экспорттук жана атаандаш¬тык компоненттери каралып, андан кийин инвестиция¬лык дол-боор¬лордун баалоо ыкмаларын жана бул чөйрөдө новато¬р-дук технологияларды пайдалануу зарылдыгын анык¬тоого чакырылып турат. Макалада, ошондой эле, техникалык жана экономикалык өндүрүш жагдайларды карап чыгып, алардын негизинде минералдык жер семирткичтер өндү-рүү¬нү куруш үчүн оптималдаштыруу моделин түзүү, ал үчүн илимий жана экономикалык ыкмаларды колдонуусу каралып жатат.
 3. The article summarizes the general economic precon¬di-tions for the production of mineral fertilizers in the Kyrgyz Re-pub¬lic, which make it possible to talk about the need to create our own production of mineral fertilizers. It is proposed to analyze the current situation in the mineral fertilizer market in the Kyrgyz Republic, for this is shown fertilizer demand for agriculture by their main types: nitrogen, phosphorus and potash fertilizers is shown. It is proposed to consider the export and competitive component of the mineral fertilizer market, then define methods for evaluating investment projects and identify the need for innovative technologies in this area. The article also seeks to consider the technical and economic fac¬tors of production, for further developing on their basis an optimization model for constructing an enterprise for the pro-duc¬tion of mineral fertilizers, using scientific and economic methods.
Keywords
 1. минеральные удобрения, потреб¬ность в удобрениях, экономические методы, производство минеральных удобрений, сельское хозяйство, инвестицион¬ные проекты, экономическая эффективность.
 2. минералдык жер семирткичтер, минералдык жер семирткичтердин зарылдыгы, экономи¬ка¬лык ыкмалар, минералдык жер семирткичтерди өндү¬рүү, айыл чарба, инвестициялык долбоорлор, экономика¬лык натыйжалуулугу.
 3. mineral fertilizers, fertilizer demand, eco¬no¬mic methods, production of mineral fertilizers, agriculture, in¬vest¬ment projects, economic efficiency.
Authors info
 1. Турсун уулу Иса, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, соискатель
 2. Турсун уулу Иса, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, изденүүчү
 3. Tursun uulu Isa, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic, applicant.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Турсун уулу Иса ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 51-54