New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бердиева Р.Р.
 2. Бердиева Р.Р.
 3. R.R. Berdieva
Title
 1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КАНАЛОВ ЗУБОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ ТРЕБУЮЩИХ ПОВТОРНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
 2. КАЙТАЛАП ЭНДОДОНТИКАЛЫК ДАРЫЛООГО МУКТАЖ БОЛГОН ӨНӨКӨТ ПЕРИОДОНТИТТЕН ЖАБЫРКАГАН ТИШТЕРДИН КАНАЛДАРЫНЫН РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫК СҮРӨТТӨРҮ
 3. THE X-RAY OF THE TEETH WITH CHRONIC APICAL PERIODONTITIS REQUIRING ENDODONTIC RETREATMENT
Abstract
 1. Одним из основных методов диагностики состояния твердых тканей зуба и периодонта, особенностей его ана-томии в повседневной клинической стоматологической практике является рентгенологическое исследование. Об-ще¬принятое R-исследование зубов, а именно прицельное ден¬тальное R-исследование не позволяет увидеть все эти особенности. В статье проводится анализ результатов не только этого вида исследования, но и современных 3 ви-дов R-исследования: визиографии, ортопантомографии и 3Д R-исследования 450 зубов у 215 пациентов. Анализ рентгенологического исследования показал, что из 490 ра-нее эндодонтические леченных зубов, требуется пов¬тор¬-ное лечение: 265 зубов у 160 пациентов. Это связано с объек¬тивными факторами, как дополнительные каналы и от¬ветвления от основного канала, очаги разряжения свя-зан¬ные с воспалительными процессами, а также наличие трещин в корневой части канала зубов. По данным рент-г嬬нологического исследования определили необходимость повторного лечения. Возможности одного прицельного сним¬ка, но и ортопантограммы ограничены, существен-ные диагностические характеристики дают визиография и конусно-лучевая (3Д) томография. Комплексное рентге-нлогическое обследование позволяет выявить полноцен-ную картину, анализ которой опре¬деляет необходимость пов¬торного эндолечения зубов.
 2. Тиштердин катуу тканын, периодонттун абалын, кү¬нүмдүк клиникалык стоматологиялык практикада ана-то¬миясынын өзгөчөлүктөрүн диагносттоонун негизги ме-тод¬дорунун бири болуп рентгендик изилдөө эсептелет. Жалпы кабылданган тиштин R – изилдөөсү, атап айткан-да максатуу денталдык R – изилдөө бул өзгөчөлүктөрдүн баарын көрө албайт. Макалада изилдөөнүн бул түрү эле эмес азыркы учурдагы R –изилдөөнүн 3 түрү: визиография, ортопантомография жана 3Д R – изилдөө сыяктуу 215 па¬циенттин 450 тишинин изилдөөсүнүн жыйынтыгы кел¬тирилген. Рентгенологиялык изилдөөлөрдүн анализи мурда эндодонтикалык дарыланган 490 тиштин кайталап дары¬лай турган 160 пациенттин 265 тиши экенин көрсөткөн. Бул кошумча каналдар жана негизги каналдан таралып кет¬кен тамырлар, суук тийүү процесси (сезге¬нүү) менен бай¬ланышкан кабылдоолор, ошондой эле тиштердин ка¬нал¬дарынын тамыр бөлүктөрүндөгү жаракалар сыяк¬туу объек¬тивдүү факторлорго байла¬ныштуу болгон. Рентге¬но¬логиялык изилдөөлөрдөн алын¬ган маалыматтар боюнча кайталап дарылоонун зарылдыгы аныкталган. Максатуу R – сүрөттөлүштүн, орто пантограмманын мүнөзд¬ө¬мө¬лөр¬дү визиографиялар, конус-нур (3Д) томогра¬фиялар бере алышат. Комплекстүүу рентгенологиялык изилдөөлөр тиш¬терди кайталап эндодарылоонун зарыл¬чы¬лыгын так-тай турган толук картинаны аныктоого мүмкүндүк бе-рет.
 3. One of the main methods of diagnosing the condition of hard tissues of the tooth and periodontium, features of its anatomy in everyday clinical dental practice is the radio¬gra¬phic study. The common X-ray examination of the teeth, namely the targeted dental R-study does not allow to see all these features. The article analyzes the results of not only this type of research, but also modern 3 types of R-studies: visio¬graphy, panoramic X-ray and 3D R-studies of 450 teeth in 215 patients. An analysis of the X-ray study showed that of the 490 previously endodontic teeth treated, repeated treatment is required: 265 teeth in 160 patients. This is due to objective factors, such as additional channels and branches from the main canal, foci of inflammation associated with inflammatory processes, and the presence of cracks in the root part of the canal. According to the X-ray study, the need for re-treatment was determined. The possibilities of a single shot image, but also panoramic X-ray are limited, essential diagnostic cha¬rac¬teristics are provided by the visiography and the cone-ray (3D) tomography. A comprehensive X-ray examination can reveal a complete picture, the analysis of which determines the need for repeated endotreatment of the teeth.
Keywords
 1. эндолеченые зубы, дентальные рент¬ген снимки, визиограмма, ортопантограмма, 3Д ком¬пью¬терная томография.
 2. эндодарыланган тиштер, дентал¬дык рентген сүрөттөр, визиограмма, ортопантограмма, 3Д компьютердик томография.
 3. endotreatment teeth, dental X ray, panoramic X ray, 3D tomography, visiography.
Authors info
 1. Бердиева Роза Рустамовна, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кафедра хирургической стоматологии, соискатель.
 2. Бердиева Роза Рустамовна, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, «Хирургиялык стоматология» кафедрасы, изденүүчү
 3. Roza Berdieva, Kyrgyz-Russian Slavic university by name of B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic, Department of «Surgical dentistry», applicant.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Бердиева Р.Р. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КАНАЛОВ ЗУБОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ ТРЕБУЮЩИХ ПОВТОРНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 14-17