New issue

2019, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Урдалетова А.Б., Кыдыралиев С.К., Керимкулова Э.Дж
 2. Урдалетова А.Б., Кыдыралиев С.К., Керимкулова Э.Дж
 3. A.B. Urdaletova, S.K. Kydyraliev, E.Dj. Kerimkulova
Title
 1. ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ, СЕМЬ РАЗ ИЗМЕРЬ
 2. ЖЕТИ ЖОЛУ ӨЛЧӨП, БИР КЕС
 3. ONCE CUT OFF, SEVEN TIMES MEASURED
Abstract
 1. В настоящее время значительное внимание уделя¬е-тся системе образования. Данная статья посвящена проб¬лемам преподавания математики в современных шко-лах и вузах. Математика является очень важной и необ¬хо-ди¬мой частью учебного процесса. Особое внимание авто-ры обращают на необходимость создания нового подхода к преподаванию математики. Проблема первостепенной важности, стоящая перед учителем – вызвать у учащихся интерес к решению той или иной задачи. Необходимо тщательно отбирать привлекательные задачи, вызываю-щие наибольший интерес, взятые из окружающей жизни, естественным образом связанные со знакомыми учащимся вещами, опытом, служащие понятной ученику цели. В со¬вет¬ских учебниках, и по инерции в действующих, практи¬че¬ски отсутствуют задачи, имеющие несколько решений. Авторы приводят несколько таких задач, и они порож¬дают название статьи.
 2. Азыркы учурда олуттуу көңүл билим берүү систе¬ма-сына бурулууда. Бул макала азыркы мектептер жана жо-гор¬ку окуу жайларында математикага окутуу¬дагы проб-ле¬маларга арналган. Математика окуу процессинин абдан маанилүү жана керектүү бөлүгү. Авторлор математи¬ка-ны окутуу¬га жаны көз карашты түзүү зарылдыгына өзгө¬чө көңүл бурат. Мугалимдердин алдында турган эң маани¬лүү мил¬дет: окуучулардын кызыгуусун жаратуу. Ал үчүн са¬баꬬтарда сунуш кылынуучу маселелер терең кылдат¬туу¬лук менен тандалышы керек. Алар окуучулардын таж¬ры鬬басына туура келип, айлана-чөйрөдөн, кеңири белгилүү адабият булактарынан, алынышы керек. Мындай масе¬ле¬лер¬ди чыгаруунун максаты окучууларга түшү¬нүктүү бо¬луш керек. Советтик доорунан калган жана алардын неги¬зин¬де түзүлгөн окуу китептерде бир нече чечимдери бар ма¬селелер дээрлик жок. Макалада авторлор мындай бир нече маселе сунуш кылат. Ошол маселелер макаланын атын аныктайт.
 3. At present, much attention is paid to the education sys¬tem. This article is devoted to the problems of teaching mathe¬ma¬tics in modern schools and universities. Mathematics is a very important and necessary part of the learning process. The authors pay particular attention to the need to create a new approach to the teaching of mathematics. The problem of pa¬ra-mount importance facing the teacher is to arouse the interest of students in the solution of a particular problem. It is necessary to carefully select attractive tasks that are of the greatest interest, taken from the surrounding life, naturally associated with familiar things of the student, experience, serving the purpose clear to the student. In Soviet textbooks, and by inertia in the existing ones, there are practically no problems with seve-ral solutions. The authors give several such problems, and they give rise to the title of the article
Keywords
 1. алгебра, геометрия, интегриро¬ван¬ный учебник, занимательность, многозначные решения, но¬вый подход, текстовые задачи.
 2. алгебра, геометрия, комплекстүү окуу, кызыктуу, көп кырдуу чечимдер, бир жаңы ыкма, сөз проблемалар.
 3. algebra, geometry, integrated textbook, en¬ter¬taining, multivalued solutions, new approach, and text prob¬lems.
Authors info
 1. Урдалетова Анаркуль Бурганаковна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат физико-математических наук, профессор. Кыдыралиев Сыргак Капарович, Американский Университет Центральной Азии, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат физико-математических наук, профессор. Керимкулова Эльмира Джарбановна, Американский Университет Центральной Азии, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Урдалетова Анаркуль Бурганаковна, Кыргыз-Түрк «Манас» университети», Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, физика-математика илимдеринин кандидаты, профессор Кыдыралиев Сыргак Капарович, Борбордук Азиядагы Америка Университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, физика-математика илимдеринин кандидаты, профессор Керимкулова Эльмира Джарбановна, Борбордук Азиядагы Америка Университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу
 3. Anarkul Urdaletova, Kyrgyz-Turkish University «Manas», Bishkek. Kyrgyz Republic, candidate of physical and mathematical sciences, professor. Syrgak Kydyraliev, American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of physical and mathematical sciences, professor. Elmira Kerimkulova, American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic, teacher.
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Урдалетова А.Б., Кыдыралиев С.К., Керимкулова Э.Дж ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ, СЕМЬ РАЗ ИЗМЕРЬ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 3-6