New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Курманкулов Ш.
 2. None
 3. None
Title
 1. МУГАЛИМДИН (ОКУТУУЧУНУН) ИЙГИЛИКТYY БИЛИМ БЕРYY ФОРМУЛАСЫ
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Курманкулов Ш. МУГАЛИМДИН (ОКУТУУЧУНУН) ИЙГИЛИКТYY БИЛИМ БЕРYY ФОРМУЛАСЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 242-245