New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Зикирова Г.А.
 2. None
 3. None
Title
 1. МАТЕМАТИКАНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДЕ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕГИ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УЛАНМАЛУУЛУК ПРИНЦИБИН ПАЙДАЛАНУУ
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Зикирова Г.А. МАТЕМАТИКАНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДЕ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕГИ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УЛАНМАЛУУЛУК ПРИНЦИБИН ПАЙДАЛАНУУ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 233-234