New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Зикирова Г.А.
 2. None
 3. None
Title
 1. ОКУТУУДАГЫ УЛАНМАЛУУЛУК ПРИНЦИБИ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ-ЛОГИКАЛЫК МҮНӨЗҮ
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Зикирова Г.А. ОКУТУУДАГЫ УЛАНМАЛУУЛУК ПРИНЦИБИ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ-ЛОГИКАЛЫК МҮНӨЗҮ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 203-204