New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Янкын Н.В.
 2. Янкын Н.В.
 3. N. Iankyn
Title
 1. ПРАГМАТИЧЕСКАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РЕЧЕВОГО АКТА «ПРОЩАНИЕ» В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
 2. ОРУС ТИЛИНЕ САЛЫШТЫРМАЛУУ ТҮРК ТИЛИНДЕ «КОШТОШУУ» СӨЗҮНҮН ПРАГМАТИКАЛЫК МАЗМУНДУУЛУГУ
 3. PRAGMATIC SATURATION OF THE SPEECH ACT «FAREWELL» IN TURKISH IN COMPARISON WITH RUSSIAN
Abstract
 1. В данной статье предметом сопоставительного анализа является коммуникативно-прагматическая ситуация реализации речевого акта «прощание» в русском и турецком языках. Уместное использование этикетных формул в зависимости от ситуации общения и с ориентацией на адресата является свидетельством языковой компетенции говорящего и служит поддержанию контакта между людьми. Речевое оформление прощания является важным для регулирования взаимодействия коммуникантов. Иллокутивной целью прощания является выход из контакта и планирование дальнейшего взаимодействия с адресатом. Одним из отличительных признаков речевого акта «прощание» является взаимосвязь с другими речевыми актами: пожеланием, благодарностью, извинением, просьбой и разрешением.
 2. Макалада салыштырмалуу талдоонун предмети орус жана түрк тилдеринде “коштошуу” кеп актынын ишке ашырылышынын коммуникативдик-прагматикалык абалы болуп саналат. Баарлашуу шартына жараша жана адресатка багыт алуу менен этикет формулаларын туура колдонуу – сүйлөөчүнүн тилдик компетенттүүлүгүнүн далили болуп саналат жана адамдардын ортосундагы кеп аркылуу мамиле курууга жардам берет. Коштошуунун сөз аркылуу куралышы коммуниканттардын өз ара мамилесин жөнгө салууда маанилүү. Коштошуунун иллокуциялык максаты – кепти аяктоо жана дарек ээси менен мындан аркы амандашуусун пландаштыруу. “Коштошуу” кеп актынын айырмалоочу белгилеринин бири анын каалоо, ыраазычылык, кечирим суроо, өтүнүч жана уруксат сыяктуу башка кеп актылары менен болгон мамилеси.
 3. The subject of the comparative analysis in the present article is the communicative and pragmatic situation of the speech act “farewell” implementation in Russian and Turkish languages. The appropriate use of etiquette formulas depending on the situation of communication and with focus on the addressee is the evidence of linguistic competence of the speaker and serves to maintain the contact between people. The speech design of farewell is important for regulating the interaction of communicants. The illocutionary purpose of farewell is the exit from contact and planning of further interaction with the addressee. One of the distinctive features of the speech act “farewell” is the interrelation with other speech acts: wish, gratitude, apology, request and permission.
Keywords
 1. прагматика, речевой этикет, вежливость, речевой акт, экспрессивы, прощание, интенция, иллокутивная сила, коммуникативная ситуация.
 2. прагматика, сүйлөө этикети, сылыктык, сүйлөө актысы, экспрессивдер, коштошуу, интенция, иллокативдик күч, коммуникативдик кырдаал
 3. pragmatics, speech etiquette, politeness, speech act, expressions, farewell, intention, illocutionary force, communicative situation.
Authors info
 1. Янкын Наталья Викторовна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г. Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Янкын Наталья Викторовна, Кыргыз-Түрк "Манас"университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Natalya Iankyn, Kyrgyz-Turkish «Manas» University, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.17.62.058
 • Citing
 • Янкын Н.В. ПРАГМАТИЧЕСКАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РЕЧЕВОГО АКТА «ПРОЩАНИЕ» В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 250-253