New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Янкын Н.В.
 2. Янкын Н.В.
 3. N. Iankyn
Title
 1. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ К НЕЗНАКОМОМУ АДРЕСАТУ В РУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
 2. ОРУС ЖАНА ТҮРК ТИЛ МАДАНИЯТТАРЫНДАГЫ БЕЙТААНЫШ АДАМДАРГА КАЙРЫЛУУЛАРДЫН КОММУНИКАТИВДИК-ПРАГМАТИКАЛЫК СҮРӨТТӨЛҮШҮ
 3. COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC DESCRIPTION OF ADDRESSES TO STRANGERS IN RUSSIAN AND TURKISH LINGUO-CULTURES
Abstract
 1. Данная статья посвящена анализу функционирования формул обращений к незнакомым людям в ситуации привлечения внимания в русском и турецком языках с целью выявления особенностей их употребления. Коммуникативно – прагматическое описание представляет собой взаимодействие методик, используемых для изучения употребления говорящими языка в процессе коммуникации. Основная функция обращений – установление контакта для последующей коммуникации. Выбор нужной формы обращения регулирует взаимоотношения между говорящими, ведёт к успешному диалогу культур. Теория и методика преподавания иностранных языков, в том числе и русского как иностранного, нуждается в сопоставительных исследованиях для полного изучения особенностей функционирования речевых единиц. Результат данного исследования будет полезен как для студентов, изучающих русский и турецкий языки, так и для преподавателей с целью предупреждения интерференции.
 2. Макала орус жана түрк тилдеринде көңүл буруу максатында бейтааныш адамдарга кайрылуу формулаларынын иштешин талдоого жана аларды колдонуунун өзгөчөлүктөрүн аныктоого арналган. Коммуникативдик-прагматикалык сыпаттоо – сүйлөшүү процессинде сүйлөшүп жаткандардын тилди колдонуусун изилдөө үчүн колдонулуучу ыкмалардын өз ара аракети. Кайрылуунун негизги милдети – коммуникацияны улантуу үчүн мамиле түзүп, кепти баштоо. Кайрылуунун керектүү формасын тандоо сүйлөөчүлөрдүн ортосундагы өз ара мамилелерди жөнгө салат, маданияттардын ийгиликтүү диалогуна алып келет. Чет тилдерди, анын ичинде орус тилин чет тили катары окутуунун теориясы жана методикасы сүйлөө бирдиктеринин иштешинин өзгөчөлүктөрүн толук изилдөө үчүн салыштырма изилдөөлөргө муктаж. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы орус жана түрк тилдерин үйрөнүп жаткан студенттер үчүн да, мугалимдер үчүн да интерференцияны алдын алуу үчүн пайдалуу болот.
 3. The present paper is concerned with the analysis of the functioning of the formulas of addresses to strangers in a situation of attracting attention in Russian and Turkish in order to identify the peculiarities of their use. Communicative-pragmatic description is an interaction of techniques used to study the use of the language by speakers in the process of communication. The main function of addresses is to establish contact for further communication. The choice of the right form of address determines the relationship between the speakers and leads to a successful dialogue of cultures. The theory and methodology of teaching foreign languages, including Russian as a foreign language, needs comparative research to fully study the peculiarities of speech units' functioning. The result of this study will be useful for both Russian and Turkish language students and teachers to prevent possible interference.
Keywords
 1. коммуникация, прагматика, обращение, речевой акт, функция, интенция, речевой этикет, интерференция.
 2. коммуникация, прагматика, кайрылуу, сүйлөө актысы, функция, интенция, сүйлөө этикети, интерференция.
 3. communication, pragmatics, address, speech act, function, intention, speech etiquette, interference.
Authors info
 1. Янкын Наталья Викторовна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г. Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Янкын Наталья Викторовна, Кыргыз-Түрк "Манас"университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Natalya Iankyn, Kyrgyz-Turkish «Manas» University, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.44.11.057
 • Citing
 • Янкын Н.В. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ К НЕЗНАКОМОМУ АДРЕСАТУ В РУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 245-249