New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Рысбекова Д.А.
 2. Рысбекова Д.А.
 3. D. Rysbekova
Title
 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ЯЗЫКА
 2. КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУНУН ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕРИ
 3. GENERAL PROBLEMS OF TEACHING KYRGYZ AS A SECOND LANGUAGE
Abstract
 1. В данной статье мы обсудили общие проблемы преподавания кыргызского языка как второго языка и применяемые в нем методы. Мы отметили, что стремление студента к изучению второго языка и творческий поиск преподавателя по сочетанию методов, используемых в традиционной и мировой практике, окупаются. Также, обучая кыргызскому языку как второму, мы познакомим студентов с традициями, историей, национальным менталитетом кыргызского народа и дадим возможность уважать и ценить его. В обучении языку учащихся особенно важно использовать новые методы, не зацикливаясь на грамматике, и сделать урок интересным с помощью интерактивных игр. Так как при обучении языку, прямой обязанностью учителя считается создать у ученика интерес к языку, а не необходимость.
 2. Бул макалада кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун жалпы маселелерин жана анда колдонулуучу ыкмалар жөнүндө сөз кылдык. Негизинен, студенттин экинчи тилди үйрөнүүгө болгон далалаты жана окутуучунун салттык жана дүйнөлүк практикада колдонулган ыкмаларды айкалыштырып, чыгармачыл изденүү менен сабакты өтүүсү өз натыйжасын берерине токтолдук. Ошондой эле кыргыз тилин экинчи тил катары окутуу менен бирге студенттерге кыргыз элинин салт-санаасы, тарыхы, улуттук менталитети менен жакындан тааныштырып, аларды сыйлоого, баалоого багыттап, элдик салтты сыйлаган студенттерди тарбиялоо маселесин көтөрдүк. Студенттерге тилди үйрөтүүдө грамматикага басым жасабастан жаӊы ыкмаларды, интерактивдүү оюндардын коштолушу менен сабакты кызыктуу өтүү да өзгөчө маанилүү. Анткени тилди үйрөтүүдө зарылдыкка караганда, студенттин өзүнүн тилге болгон кызыгуусун жаратуу окутуучунун түздөн түз милдети болуп эсептелинет.
 3. In this article, we discussed the general problems of teaching Kyrgyz as a second language and the methods used in it. We noted that the student's desire to learn a second language and the teacher's creative research for a combination of methods used in traditional and world practice pay off. Also, by teaching Kyrgyz as a second language, we will introduce students to the traditions, history, national mentality of the Kyrgyz people and give them the opportunity to respect and appreciate it. In teaching language , it is especially important to use new methods without focusing on grammar, and to make lessons more interesting with interactive games. For the reason that in teaching language the direct responsibility of teacher is to build the student's interest in the language rather than necessity.
Keywords
 1. прикладная лингвистика, второй язык, овладение языком, методы обучения, аудиолингвистический метод, традиционные методы, интерактивные методы.
 2. колдонмо лингвистика, экинчи тил, тилди өздөштүрүү, окутуунун ыкмалары, аудиолингвистикалык ыкма, традициялык ыкмалар, интерактивдүү ыкмалар.
 3. applied linguistics, second language, language acquisition, teaching methods, audiolinguistic method, traditional methods, interactive methods.
Authors info
 1. Рысбекова Дилбара Акжоловна, Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, г.Бишкек, КР, старший преподаватель.
 2. Рысбекова Дилбара Акжоловна, И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Dilbara Rysbekova, Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.44.28.055
 • Citing
 • Рысбекова Д.А. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ЯЗЫКА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 238-241