New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Жамашова А.Т.
 2. Жамашова А.Т.
 3. A. Zhamashova
Title
 1. ТЕРМИНЫ И ТЕРМИНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 2. ТЕРМИНДЕР ЖАНА КӨРКӨМ АДАБИЯТТАГЫ ТЕРМИНДЕР
 3. TERMS AND TERMS IN FICTION
Abstract
 1. Эта статья о терминах в лингвистике. Термины возникают из наименования новых достижений в обществе, и наименования должны быть едиными, общепонятными и известными. Что касается терминов, то каждая область науки самостоятельно относится к понятиям международного значения. Достижения науки, техники, литературы и искусства в каждом обществе накапливаются и приобретают новое имя, новизну. Термин – это слово и ряд слов, которые соответствуют его экспрессивному понятию, устойчивы, употребляются в определенной терминологии в единственном значении, взаимодействуют с другими терминами и характеризуются их единообразным употреблением. Термин становится термином благодаря точному соответствию между знаком и означающим, особенно знаковой системой, регламентируемой его выразительными свойствами как языкового знака. Термин не может быть многозначным, омонимичным, синонимичным словом в языковой лексике, его значение в языковой лексике строго ограничено. Произведения искусства отражают многообразие языка, выбор термина решает сам автор. В филологии человек может описывать окружающую среду через повествование, поэтому эта модель используется как термин. Филологическая терминология представляет собой творческую среду, в которой филологи в полной мере испытывают создание научного или профессионального слова или создатели художественно-литературной речи. Учитывая особенности художественно-литературной речи, ее следует противопоставлять всем другим стилям и видам выражения в языке. Литературные термины в художественном тексте выполняют в тексте определенную эстетическую функцию.
 2. Бул макалада лингвистикадагы терминдер талдоого алынды. Терминдер коомдогу жаңы жетишкендиктерди атоодон улам келип чыгат, ошондой эле атоо бирдиктүү жана жалпыга түшүнүктүү, белгилүү болуусу зарыл. Терминдер тууралуу ар бир илимдин тармагы өз алдынча эл аралык маанидеги түшүнүктөргө кайрылат. Ар бир коомдогу илимдин, техниканын, адабияттын, искусствонун жетишкендиктеринин айгинелөөчү жана жаңы аталыш, жаңылык болуп саналат. Термин дегенибиз, өзүнүн туюнтуучу түшүнүгүнө дал келүүчү, туруктуу, белгилүү бир терминологиянын ичинде бир гана мааниде колдонулуучу, башка терминдер менен өз ара мамиледе, карым-катышта болуучу, бирдей калыпта колдонулушу менен мүнөздөлүүчү сөз жана сөз тизмеги болот. Термин – белги менен белгилөөчүнүн өз ара так дал келүүсү, өзгөчө белги системасы, тилдик белги катары аны туюнтуучу касиеттери аркылуу жөнгө салынышынан улам терминге айланат. Термин тилдик лексикадагы көп маанилүү, омонимдик, синонимдик сөз каражаты боло албайт, анын тилдик лексикада мааниси так чектелүү болот. Филология илиминде адам курчап турган чөйрөнү баяндоо аркылуу бере алат, ошондуктан, бул модель термин катары колдонулат. Филологиялык терминология – бул филологдор же көркөм адабий кепти жаратуучулар илимий же профессионалдык сөздүн жаралышын толук кандуу сезе турган чыгармачылык чөйрө. Көркөм адабий кептин өзгөчөлүгүн эске алуу менен аны тилде туюнтууда жана башка бардык стилдерге жана анын түрлөрүнө каршы коюуга туура келет. Көркөм чыгармалар тилдин ар түрдүүлүгүн чагылдырат, терминди тандоону автор өзү чечет. Көркөм тексттеги адабий терминдер текстте белгилүү бир эстетикалык функцияны аткарат.
 3. This article is about terms in linguistics. Terms arise from the naming of new achievements in society, and the names should be uniform, commonly understood and known. As for the terms, each field of science independently refers to the concepts of international significance. The achievements of science, technology, literature and art in every society accumulate and acquire a new name, novelty. A term is a word and a series of words that correspond to its expressive concept, are stable, are used in a certain terminology in a single sense, interact with other terms and are characterized by their uniform use. A term becomes a term due to the exact correspondence between the sign and the signifier, especially the sign system, regulated by its expressive properties as a linguistic sign. A term cannot be a polysemantic, homonymous, synonymous word in the language vocabulary; its meaning in the language vocabulary is strictly limited. Works of art reflect the diversity of the language, the choice of the term is decided by the author himself. In philology, a person can describe the environment through narration, which is why this model is used as a term. Philological terminology is a creative environment in which philologists fully experience the creation of a scientific or professional word or the creators of artistic and literary speech. Given the peculiarities of artistic and literary speech, it should be opposed to all other styles and types of expression in the language. Literary terms in a literary text perform a certain aesthetic function in the text.
Keywords
 1. термин, наука, литература, техника, терминология, знак, грамматика, лексико-грамматика, художественная речь.
 2. термин, илим, адабият, техника, терминология, атоо, грамматика, лексико-грамматика, көркөм кеп.
 3. term, science, literature, technology, regulation, terminology, lexico-grammar, artistic speech.
Authors info
 1. Жамашова Асыл Токоевна, Бишкекский государственный университет им.К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, доцент.
 2. Жамашова Асыл Токоевна, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кырыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Asyl Zhamashova, Bishkek State University named after K. Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.71.50.051
 • Citing
 • Жамашова А.Т. ТЕРМИНЫ И ТЕРМИНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 220-223