New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кашматова Ж.А.
 2. Кашматова Ж.А.
 3. J. Kashmatova
Title
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИГР И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 2. БАЛДАРГА АРНАЛГАН ОЮНДАРДЫН ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК МААНИСИ
 3. PEDAGOGICAL MEANING GAMES AND PHYSICAL ACTIVITY DESTINED FOR CHILDREN
Abstract
 1. В этой статье пишется о детских играх, подвижных играх и о физически развивающих упражнениях. Они служат средством в воспитании детей младшего возраста в физическом плане. Так как в настоящее время их значение глубоко не изучено, появляется необходимость знать их место в кыргызской народной педагогике и значения в воспитании подрастающего поколения, а также систематическое использование на практике опыт предков. Основной формой организации физической культуры школьников является урок физической культуры. Хорошо обдуманный и интересный, в эмоциональном плане правильно организованный и проведенный урок физической культуры для детей, у них оставляет хорошее и глубокое впечатление в психике, а также больше влияет на их физическое развитие (ФР). Урок физической культуры состоит из трех этапов: подготовительного, основного и обобщающего. В начале урока преподаватель должен использовать разные методы проведения урока, чтобы ученики активно участвовали на занятиях.
 2. Бул макалада балдар оюндары, кыймылдуу оюндары жана дене жактан ѳнүктүрүүчү кѳнүгүүлѳрү жөнүндө жазылган. Алар кенже курактагы окуучуларды дене түзүлүш жактан жеткилең тарбиялоодо бирден-бир каражат катары кызмат кылат. Булардын маани-манызы терең изилденип бүтѳ элек болгондуктан, бүгүнкү күндѳ бул проблеманын бүтүндѳй кыргыз элдик педагогикадагы ордун, анын жаш муундарды тарбиялоодогу маанисин, ата-бабалардан калган иш-тажрыйбаларды иш практикада системалуу колдонуулардын зарылчылыгы келип чыгууда. Окуучулардын дене тарбиясын уюштуруунун негизги формасы болуп сабак эсептелет. Жакшына ойлонулуп, кызыктуу мазмунда, эмоционалдык эргүү менен өткөрүлгөн дене тарбия сабагы балдардын аң-сезиминде терең из калтырып, алардын дене жагынан өнүгүүсүнө чоң таасир тийгизет. Ар кандай эле дене тарбия сабагы негизинен үч бөлүктөн турат: даярдоочу, негизги, жыйынтыктоочу бөлүктөр. Сабактын башталышында сабакка активдүү катышып, татаал көнүгүүлөрдү жасоого болгон каалоону камсыз кыла турган шаңдуу маанай түзүү үчүн мугалим түрдүү ыкмаларды пайдаланат.
 3. This article is written about kid’s games, mobile games and about physically developing exercises. They are means in raising children’s young children in the physical plane. So as currently their importance deep not studied, appears necessity know their place kyrgyz folk pedagogical and importance in education the younger generation, and systematic use on practice ancestral experience. Main form organizations physical culture schoolchildren are lesson physical culture. Well thought out and interesting, emotionally right organized and conducted lesson physical culture for children, leaves them good and deep mental impression, and more on their physical development. Lesson physical culture consists of three stages: preparatory, basic and general. At the beginning of the lesson teacher should use different methods conduct lesson, so that schoolchildren actively participated in the classes.
Keywords
 1. физическое, деятельность, детские игры, подвижные игры, младший возраст, ученики, предки, урок физкультуры.
 2. дене тарбиялык, ишмердүүлүк, балдар оюндары, кыймылдуу оюндар, кенже курак, окуучулар, ата-бабалар, дене тарбия, сабак.
 3. physical activities, kinds games, sports activities, younger age, pupils, ancestors, physical education, lesson.
Authors info
 1. Кашматова Ж.А., Кызыл-Кийский гуманитарнопедагогический институт, г.Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук.
 2. Кашматова Ж.А. Кызыл-Кыя гуманитардыкпедагогикалык институту, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты.
 3. J. Kashmatova, Kyzyl-Kya humanitarian-pedagogical institute, Kyzyl-Kya, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.66.13.041
 • Citing
 • Кашматова Ж.А. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИГР И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 178-180