New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бактыбек кызы А.
 2. Бактыбек кызы А.
 3. Baktybek kyzy A.
Title
 1. АНАЛИЗ ДВУСТОРОННЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ: НЕДОСТАТКИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАНА КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКИ ТАРАПТУУ ИНВЕСТИЦИЯ КЕЛИШИМИН АНАЛИЗДӨӨ: КЕМЧИЛИКТЕРИ ЖАНА ЖАКШЫРТУУНУН ЖОЛДОРУ
 3. ANALYSIS OF THE BILATERAL INVESTMENT AGREEMENT BETWEEN THE KYRGYZ REPUBLIC AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: DEFICIENCY AND PERFECTION
Abstract
 1. Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Кыргызская Республика с момента приобретения независимости установила двустороннее инвестиционное соглашение с 38 странами мира, из них в данной статье мы детально рассмотрим Двустороннее инвестиционное соглашение между Кыргызской Республикой (КР) и Китайской Народной Республикой (КНР). Это соглашение было заключено в раннем 1992 году, его содержание уже не отвечает сегодняшним требованиям для продвижения инвестиций. В этой статье мы рассмотрим недостатки Двустороннего инвестиционного соглашения КР и КНР, в частности изучим положения касающиеся, режима наибольшего благоприятствования, национального режима, справедливого и равноправного режима, вопросы, связанные с национализацией и косвенной экспроприацией, а также с Разрешением споров между Договаривающейся Стороной и инвестором. Предложим пути усовершенствования Двустороннего Инвестиционного Соглашения КР и КНР, путем изучения и сравнения Двустороннего инвестиционного соглашения между КНР и Узбекистаном, так как оно было дополнено и повторно подписано в 2011 году, и включает в себя широкий спектр вопросов, которые нам следует изучить и заимствовать.
 2. Бириккен Улуттар Уюмунун Соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясынын (ЮНКТАД) маалыматы боюнча, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан бери 38 өлкө менен эки тараптуу инвестициялык келишим түзгөн, анын ичинен бул макалада Кыргыз Республикасы (КР)жана Кытай Эл Республикасынын (КЭР) эки тараптуу инвестиция келишимин кенири анализдеп чыгабыз. Бул келишим 1992-жылдын башында түзүлгөн, анын мазмуну инвестицияларды өнүктүрүүнүн бүгүнкү талаптарына жооп бербейт. Бул макалада КР жана КЭР эки тараптуу инвестициялык келишимдин кемчиликтери каралат, атап айтканда, эң жагымдуу режим, улуттук режим, адилеттүү жана тең укуктуу режим, улутташтыруу жана кыйыр экспроприация, ошондой эле Келишим түзүүчү тарап менен Инвестордун ортосундагы инвестициялык талаш-тартыштарды чечүү маселеси каралат. КР менен КЭР ортосундагы эки тараптуу инвестициялык келишимди өркүндөтүү жолдорун сунуштайбыз, ал үчүн 2011-жылы өзгөртүлүп, кайра кол коюлган КЭР менен Өзбекстандын эки тараптуу инвестициялык келишимин изилдеп жана салыштырып чыгабыз, бул келишим көптөгөн жаңы маселелерди камтыйт, аларды изилдеп жана колдонуу зарыл.
 3. According to the data of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the Kyrgyz Republic has established bilateral investment agreements with thirty-eight countries since its independence, in this article we will analyze in detail the Bilateral Investment Agreement between the Kyrgyz Republic (KR) and the People's Republic of China (PRC). This agreement was signed at the beginning of 1992, and its contents no longer meet the requirements of today's investment promotion. In this article, we will analyze the deficiency of the bilateral investment agreements between the KR and PRC, in particular the provisions on Most favored nation treatment, national treatment, fair and equitable treatment, nationalization and indirect expropriation, also the Settlement of disputes between the contracting parties and investors. We will suggest ways to improve the Bilateral Investment Agreement of the KR and PRC by studying and comparing the Bilateral Investment Agreement between the China and Uzbekistan, because this agreement has been supplemented and re-signed in 2011, and contains a wide range of provisions that we should study and learn from.
Keywords
 1. Кыргызская Республика, Китайская Народная Республика, двустороннее соглашение, инвестиционный режим, разрешение инвестиционных споров
 2. Кыргыз Республикасы, Кытай Эл Республикасы, эки тараптуу келишим, инвестиция режими, инвестициялык талашты чечүү.
 3. Kyrgyz Republic, People's Republic of China, bilateral investment agreement, investment regime, investment dispute settlement.
Authors info
 1. Бактыбек кызы Асель, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, PhD докторант.
 2. Бактыбек кызы Асель, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, PhD докторант.
 3. Baktybek kyzy Asel, Kyrgyz National university named after Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, PhD.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.32.13.033
 • Citing
 • Бактыбек кызы А. АНАЛИЗ ДВУСТОРОННЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ: НЕДОСТАТКИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 140-145