New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Маманова А.Ж., Атамкулова Е.Т.
 2. Маманова А.Ж., Атамкулова Е.Т.
 3. A. Mamanova, E. Atamkulova
Title
 1. ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 2. ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН НИКЕГЕ ТУРУУСУНУН КЕСЕПЕТТЕРИ
 3. CONSEQUENCES OF THE MARRIAGE OF MINORS
Abstract
 1. Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу о законодательном регулировании брачных отношений с лицами, не достигшими возраста вступления в брак. Раскрывается понятие «особых обстоятельств», дающих основание на вступление в брак до достижения возраста 16 лет. В статье рассматриваются особенности брачного возраста несовершеннолетних в Республике. Авторами были рассмотрены причины вступления в брак до наступления совершеннолетия. Систематизированы документы, необходимые для представления в органы ЗАГСа, при вступлении в брак несовершеннолетних. Авторами сделаны следующие выводы. Условия снижения общего минимального брачного возраста в отношении лиц, не достигших 16 лет, также, как и в отношении несовершеннолетних лиц более старшего возраста, должны регламентироваться на государственном уровне.
 2. Макалада нике курагына жете элек адамдар менен үйбүлөлүк мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдардын учурдагы редакциясына арналган. 16 жашка чейин никеге турууну белгилеген "өзгөчө жагдайлар" түшүнүгү ачыкка чыгат. Макалада республикада жашы жете электердин нике курагынын өзгөчөлүктөрү талкууланат. Авторлор бойго жеткенге чейин никеге туруунун себептерин иликтешкен. Жашы жете электерге турмушка чыгууда ЗАГС органдарына берилиши керек болгон тутумдаштырылган документтер. Авторлор төмөнкү тыянактарга келишти. 16 жашка чейинкилер үчүн, ошондой никенин жалпы минималдуу жашын кыскартуу талаптары мамлекеттик деңгээлде жөнгө салынышы керек.
 3. The article deals with the topical issue of legal regulation of marital relations with persons under the age of marriage. The concept of "exceptional circumstances" leading to marriage before the age of 16 is revealed. The article discusses the peculiarities of the marriageable age of minors in the republic. The authors investigated the reasons for getting married before reaching puberty. The documents required for submission to the registry office at the conclusion of marriage by minors are systematized. The authors draw the following conclusions. The conditions for lowering the general minimum age of marriage for persons under the age of 16, as well as for older minors, should be regulated at the State level.
Keywords
 1. брак, молодожены, ранние браки, семейный кодекс, беременность, регистрационная служба, паспорт, удостоверение, государственное учреждение.
 2. нике, жаңы үйлөнгөндөр, эрте нике, үйбүлө кодекси, кош бойлуулук, каттоо кызматы, паспорт, күбөлүк, мамлекеттик орган.
 3. marriage, newlyweds, early marriages, family code, pregnancy, registration service, passport, certificate, state institution.
Authors info
 1. Маманова Айжамал Жусупалиевна, Ошский государственный университет, г.Ош Кыргызская Республика, старший преподаватель. Атамкулова Елена Токтоналиевна, Ошский государственный университет, г.Ош Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, доцент.
 2. Маманова Айжамал Жусупалиевна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Атамкулова Елена Токтоналиевна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, КР, юридика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Aizhamal Mamanova, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Elena Atamkulova, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of law, associate professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.77.67.024
 • Citing
 • Маманова А.Ж., Атамкулова Е.Т. ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 100-102