New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Какешов Б.Д., Мамытова А.Б.
 2. Какешов Б.Д., Мамытова А.Б.
 3. B. Kakeshov, A. Mamytova
Title
 1. К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
 2. ЭКСТРЕМИСТТИК БАГЫТТАГЫ КЫЛМЫШТАР МЕНЕН КҮРӨШҮҮНҮН ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК ЖАНА УЛУТТУК НЕГИЗДЕРИ ЖӨНҮНДӨГҮ МАСЕЛЕГЕ
 3. ON THE QUESTION OF INTERNATIONAL LEGAL AND NATIONAL FOUNDATIONS FOR COMBAT CRIMES OF EXTREMISM
Abstract
 1. Данная статья посвящена исследованию международноправовых и национальных норм, регламентирующих борьбу с экстремизмом. Проводя анализ международных правовых актов, автор приходит к выводу об отсутствии среди международно-правовых норм одинакового и четкого понятия экстремизма и, как следствие, выражающийся в различных подходах в криминализации проявлений этого опаснейшего социального явления. В работе отмечено, что лишь Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года дает обобщенные и приближенные к данному определению признаки, в связи с чем, обосновывается теоретическая и практическая необходимость в принятии специальной конвенции ООН направленной на консолидацию усилий всего мирового сообщества в борьбе с этим негативным явлением.
 2. Бул макала экстремизмге каршы күрөштү жөнгө салуучу эл аралык укуктук жана улуттук ченемдерди изилдөөгө арналган. Эл аралык укуктук актыларды талдоо менен автор эл аралык укуктук нормалардын арасында экстремизмдин бирдей жана так түшүнүгү жок жана натыйжада бул эң коркунучтуу коомдук кубулуштун көрүнүштөрүн криминалдаштырууда ар кандай мамилелерде чагылдырылган деген жыйынтыкка келет. Гезит 2001-жылдын 15-июнундагы терроризмге, сепаратизмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча Шанхай конвенциясы гана жалпыланган жана ушул аныктамага жакын белгилерди берет деп белгилейт. Мына ушуга байланыштуу бул терс көрүнүшкө каршы күрөштө бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун күч-аракеттерин консолидациялоого багытталган Бириккен Улуттар Уюмунун атайын конвенциясынын кабыл алынышынын теориялык жана практикалык зарылчылыгы негизделген.
 3. This article is devoted to the study of international legal and national norms regulating the fight against extremism. Analyzing international legal acts, the author comes to the conclusion that there is no identical and clear concept of extremism among international legal norms and, as a result, it is expressed in different approaches to criminalizing the manifestations of this most dangerous social phenomenon. It is noted in the work that only the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism of June 15, 2001 gives generalized and approximate signs to this definition, in connection with which the theoretical and practical need for the adoption of a special UN convention aimed at consolidating the efforts of the entire world community in the fight against this negative phenomenon is justified.
Keywords
 1. международное право, права человека, стандарты прав, нормы права, экстремизм, экстремистские проявления, уголовное право, конвенции.
 2. эл аралык укук, адам укуктары, укуктардын стандарттары, укуктун ченемдери, экстремизм, экстремисттик көрүнүштөр, жазык мыйзамы, конвенциялар.
 3. international law, human rights, standards of rights, norms of law, extremism, extremist manifestations, criminal law, conventions.
Authors info
 1. Какешов Бакыт Дайрабаевич, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, доцент. Мамытова Алия Байсаловна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, и.о. доцента.
 2. Какешов Бакыт Дайрабаевич, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республика, юридика илимдеринин кандидаты, доцент. Мамытова Алия Байсаловна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, КР, юридика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
 3. Bakyt Kakeshov, Kyrgyz National University named after Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of law, sciences, associate professor. Aliya Mamytova, Kyrgyz National University named after Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of law, acting associate professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.67.54.021
 • Citing
 • Какешов Б.Д., Мамытова А.Б. К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 87-90