New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мамажусупова С.Ж
 2. Мамажусупова С.Ж
 3. S. Mamazhusupova
Title
 1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
 2. КЫРГЫЗСТАНДЫН МЕДИЦИНАЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ТУТУМУНУН ДИАГНОСТИКАЛЫК СЕРЕБИ ЖАНА ЖАШОО-ТИРИЧИЛИКТИН ЖАНА ДЕН СООЛУКТУН ЧЕКТЕЛИШИНЕ ИШТӨӨНҮН ЭЛ АРАЛЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫН КОЛДОНУУНУН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
 3. DIAGNOSTIC OVERVIEW OF THE MEDICAL REHABILITATION SYSTEM IN KYRGYZSTAN AND PROSPECTS FOR THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING DISABILITY AND HEALTH
Abstract
 1. За последние годы в Кыргызстане отмечается рост показателей инвалидности, в том числе среди детей. Дети с инвалидностью нуждаются в комплексной мультидисциплинарной реабилитации, максимально приближенной к месту проживания. Основное место в таком комплексе реабилитации занимает медицинская реабилитация, которая должна проводиться в организациях здравоохранения в зависимости от вида стойких функциональных нарушений и ограничений жизнедеятельности согласно современным международным стандартам, таким как Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья и реабилитация на уровне общин. Проведенный диагностический обзор реабилитационной системы Кыргызстана показал барьеры в медицинской реабилитации детей с инвалидностью, а также необходимость внедрения Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, что позволит индивидуализировать и повысить эффективность программ реабилитации детей с инвалидностью.
 2. Акыркы жылдары Кыргызстанда майыптуулуктун көрсөткүчтөрүнүн өсүшү, анын ичинде балдардын арасында байкалууда. Майыптуулугу бар балдар жашаган жерине мүмкүн болушунча жакын топтомдуу мультидисциплинардык калыбына келтирүүгө муктаж. Мындай калыбына келтирүүчү топтомдо негизги орунду медициналык калбына келтирүү ээлейт, ал саламаттыкты сактоо уюмдарында туруктуу иштемдик бузулуулардын жана майыптуулуктун түрүнө жараша эл аралык аракеттенүү классификациясын сыяктуу жана жамааттык калыбына келтирүү деңгээлиндеги заманбап Эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлүшү керек. Кыргызстандын калыбына келтирүүчү тутумунун диагностикалык сереби майыптуулугу бар балдарды медициналык калыбына келтирүүдөгү тоскоолдуктарды, ошондой эле майыптуулугу бар балдарды калыбына келтирүү программаларынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана индивидуалдаштырууга мүмкүндүк берүүчү Эл аралык аракеттенүү классификациясын киргизүү зарылдыгын көрсөттү.
 3. In recent years, there has been an increase in disability rates in Kyrgyzstan, including among children. Children with disabilities require comprehensive multidisciplinary rehabilitation, as close as possible to their place of residence. Main role in such rehabilitation complex is played by medical rehabilitation, which should be conducted in health care organizations depending on the type of persistent functional impairments and disabilities in accordance with modern international standards, such as International Classification of Functioning, Disability and Health and community-based rehabilitation. The diagnostic overview of Kyrgyzstan's rehabilitation system has shown barriers in the medical rehabilitation of children with disabilities, as well as the need for introduction of International Classification of Functioning, Disability and Health, which will enable individualized and more effective rehabilitation programs for children with disabilities.
Keywords
 1. реабилитация, дети, ограниченные возможности, здоровье, реабилитационные койки, жизнедеятельность, диагностический обзор.
 2. калыбына келтирүү, балдар, чектелген мүмкүнчүлүктөр, ден соолук, реабилитациялык керебеттер, турмуш-тиричилик, диагностикалык сереп.
 3. rehabilitation, children, disabilities, health, rehabilitation beds, vital activity, diagnostic review.
Authors info
 1. Мамажусупова Санталат Жапаровна, Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. С.Даниярова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Мамажусупова Санталат Жапаровна, С.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Santalat Mamazhusupova, Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S.Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.34.75.012
 • Citing
 • Мамажусупова С.Ж ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 50-53