New issue

2023, №: 1

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Данабаева А., Сыдыков А., Садыкова A.
 2. Данабаева А., Сыдыков А., Садыкова A.
 3. A. Danabayeva, A. Sуdykov, A. Sadykova
Title
 1. О СЕЙСМИЧНОСТИ ЖОНГАРО-БАЛХАШСКОГО РЕГИОНА
 2. ЖОНГАР-БАЛХАШ АЙМАГЫНЫН СЕЙСМИКАЛУУЛУГУ ЖӨНҮНДӨ
 3. ABOUT SEISMICITY OF THE ZHONGAR-BALKHASH REGION
Abstract
 1. В работе приводятся результаты анализа пространственно-временного распределения сейсмичности: карты эпицентров землетрясений с М4,8 и с М6,0 с древнейших времен по 2021 г. , карта эпицентров землетрясений с К≥8,6 (М≥2,5) с 1962 г. по 2021 г. Жонгаро-Балхашского региона по данным о сильных и слабых землетрясениях. Анализ карты очагов эпицентров разрушительных и сильных землетрясений с М≥6,0 показывает, что подавляющее большинство их образуют две достаточно узкие линейные зоны: Северо-Тянь-Шаньскую югосеверо-восточного и Жонгаро-Борохоринскую западно-юго-восточного направлений. Эпицентры слабых землетрясений рассеяны по площади, подавляющее их большинство в основном приурочены к зонам Северо-Тянь-Шаньской и Жонгаро-Борохоринской. Показано, что потенциальную сейсмическую опасность для рассматриваемой территории представляют Жонгарская, Северо-Тянь-Шаньская и Борохоринская сейсмоактивные зоны.
 2. Бул макалада сейсмикалуулуктун мейкиндик-убактылуу бөлүштүрүлүшүнө талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары келтирилген: М4,8 жана М6,0 тартып байыркы мезгилден 2021-жылга чейинки жер титирөөлөрдүн эпицентринин карталары, К≥8,6 (М≥2,5) 1962-жылдан 2021-жылга чейинки Жонгар-Балхаш регионунун күчтүү жана алсыз жер титирөөлөр жөнүндө маалыматтарынын негизинде жер титирөөлөрдүн эпицентринин картасы. М≥6,0 деструктивдүү жана күчтүү жер титирөөлөрдүн очокторунун картасын талдоо көрсөткөндөй, алардын басымдуу көпчүлүгү эки жетишерлик тар сызыктуу зоналарды түзөт: Түндүк-Тянь-Шань түштүк-түндүк-чыгыш жана Жонгар-Борохорин батыш түштүк-чыгыш багыттары. Алсыз жер титирөөлөрдүн эпицентрлери аймак боюнча чачыранды, алардын басымдуу көпчүлүгү негизинен Түндүк-Тянь-Шань жана Жонгар-Борохорин зоналары менен курчалган. Каралып жаткан аймак үчүн потенциалдуу сейсмикалык коркунучту Жонгар, Түндүк-Тянь-Шань жана Борохорин сейсмоактивдүү зоналары түзөөрү көрсөтүлгөн.
 3. The paper presents the results of analysis of spatial and temporal distribution of seismicity: maps of epicenters of earthquakes with M 4.8 and M 6.0 from ancient times to 2021. Map of epicenters of earthquakes with K≥8,6 (M≥2,5) from 1962 to 2021 in ZhongarBalkhash region in accordance with data on the strong and weak earthquakes. Analysis of the map of epicenters of destructive and strong earthquakes with M≥6.0 shows that overwhelming majority of them form two quite narrow linear zones: North-Tian-Shan of South-North-East and Zhongar-Borokhorin of West-South-East directions. Epicenters of weak earthquakes are scattered along the area, most of them are confined to the North Tian Shan and Zhongar-Borokhorin zones. It is shown that Zhongarskaya, North Tian Shan and Boro-Khorin seismic active zones pose a potential seismic hazard for the territory in question.
Keywords
 1. территория, сейсмичность, сейсмический режим, сейсмоактивные зоны, очаги землетрясений, сейсмическая опасность, анализ.
 2. аймак, сейсмикалуулук, сейсмикалык режим, сейсмоактивдүү зоналар, жер титирөөлөрдүн очоктору, сейсмикалык коркунуч, анализ
 3. territory, seismicity, seismic regime, seismically active zones, earthquake foci, seismic hazard, analysis.
Authors info
 1. Данабаева Айгуль Тулебаевна, Институт сейсмологии, г.Алматы, Республика Казахстан, магистрант. Сыдыков Алуадин, Институт сейсмологии, г.Алматы, Республика Казахстан, доктор физикоматематических наук, профессор, академик. Садыкова Aлла Байсымаковна, Институт сейсмологии, г. Алматы, Республика Казахстан, доктор физико-математических наук, академик.
 2. Данабаева Айгүл Тулебаевна, Сейсмология институту, Алматы шаары, Казакстан Республикасы, магистрант. Сыдыков Алуадин, Сейсмология институту, Алматы шаары, Казакстан Республикасы, физика жана математика илимдеринин доктору, профессор, академик. Садыкова Aлла Байсымаковна, Сейсмология институту, Алматы шаары, Казакстан Республикасы, физика жана математика илимдеринин доктору, академик.
 3. Aigul Danabaeva, Institute of Seismology, Almaty, Republic of Kazakhstan, undergraduate student. Aluadin Sydykov, Institute of Seismology, Almaty, Republic of Kazakhstan, doctor of physical and mathematical sciences, professor, academician. Alla Sadykova, Institute of Seismology, Almaty, Republic of Kazakhstan, doctor of physical and mathematical sciences, academician.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.13.25.003
 • Citing
 • Данабаева А., Сыдыков А., Садыкова A. О СЕЙСМИЧНОСТИ ЖОНГАРО-БАЛХАШСКОГО РЕГИОНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 15-18