New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Акылбекова А.А.
 2. Акылбекова А.А.
 3. A. Akylbekova
Title
 1. ФУНКЦИЯ ПОРТРЕТНЫХ ОПИСАНИЙ В ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПЕСЕННЫХ СОСТЯЗАНИЯХ (АЙТЫШ)
 2. ТАМАШАЛУУ АЙТЫШТАРДАГЫ ПОРТРЕТТИК СҮРӨТТӨӨЛӨРДҮН ФУНКЦИЯСЫ
 3. THE FUNCTION OF PORTRAIT DESCRIPTIONS IN HUMORIC OF SONG CONTEST (AITYSH)
Abstract
 1. В отличие от других видов айтыша, юмористический айтыш помимо ответов на вопросы поэта, умение прямо критиковать оппонента, превращать его стихи в шутки, использовать приятный юмор, намекающий сарказм и даже лгать так, как будто это были правдой, имеет большое значение. Только поэты с перечисленными характеристиками всегда завоевывали внимание публики и побеждали в речи. Особенно акыны в словесном соревновании загадывали загадки. Этот тип речи также был широко распространен в народе, диапазон мышления и изобретательность поэтов проверялись и доводились до сведения публики. Даже в этой форме выражения портретные картины несли большую художественную задачу. В статье анализируются художественные средства, используемые поэтами в юмористических выступлениях, в том числе умение создавать портреты.
 2. Тамашалуу айтыш айтыштын башка түрлөрүнөн айырмаланып, төкмөнүн суроосуна так кесе жооп берүүдөн тышкары атаандашына тике сын коё билүү, ырларын тамашага айлантуу, жагымдуу юморго, кыйытылган какшыкка, ал түгүл калпты чындай кылып эбин таап айта салганга эпчилдиги чоң мааниге ээ. Саналып өткөн өзгөчөлүктөрү бар акындар гана эл көзүнө урунуп, айтышта ар качан жеңишке жетишип келишкен. Айрыкча, акындар аш-тойлордо бири-бири менен айтышып, табышмактатып суроо салуу эли-журттун бүйүрүн кызыткан. Айтыштын бул түрү да элге кеңири жайылып, акындардын ой жүгүртүү масштабы, тапкычтыгы сыналып, эл назарына коюлган. Айтыштын бул түрүндө да портреттик сүрөттөлөр көркөмдүк чоң милдетти көтөрүп жүргөн. Макалада тамашалуу айтыштарда акындар тарабынан колдонулуучу көркөм сөз каражаттары анын ичинде портреттик сүрөтөөлөрдү түзө билүү чеберчилиги талдоого алынган.
 3. Unlike other types of aitysh, humorous aitysh does not answer the poet's questions, the ability to directly accelerate the manifestation, turn its elements into jokes, use pleasant humor hinting at sarcasm and even lie as if it were true, is of great importance. Only poets listed above have always won the attention of the public and fascinated in speech. Especially akyns in verbal competition guessed riddles. This type of speech was also widespread among the people, the range of thinking and ingenuity of the poets was tested and brought to the attention of the public. Even in this form of expression, portrait paintings carried a great artistic task. The article analyzes the artistic means used by poets in humorous impressions, including the ability to create portraits.
Keywords
 1. поэты-импровизаторы, песенное состязание, портретное описание, благословение, традиция.
 2. төкмө акындар, айтыш, портреттик сүрөттөө, керээз, салтуулук
 3. poets-improvisers, song contest, portrait descryption, blessing, tradition.
Authors info
 1. Акылбекова Алтынай Акылбековна, Кыргызская государственная медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Акылбекова Алтынай Акылбековна, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Altynai Akylbekova, I.K. Akhunbayev University, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.072
 • Citing
 • Акылбекова А.А. ФУНКЦИЯ ПОРТРЕТНЫХ ОПИСАНИЙ В ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПЕСЕННЫХ СОСТЯЗАНИЯХ (АЙТЫШ). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 338-341