New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Сулайманова Г.Ж., Кудайбердиева Г.Г.
 2. Сулайманова Г.Ж., Кудайбердиева Г.Г.
 3. G. Sulaimanova, G. Kudaiberdieva
Title
 1. РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
 2. АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДАГЫ РЕГИОНАЛДЫК ЖАНА УЛУТТУК БААЛУУЛУКТАРДЫН ОРДУ
 3. THE ROLE OF REGIONAL AND NATIONAL VALUES IN TEACHING ENGLISH
Abstract
 1. В статье рассматривается роль региональной и национальной ценности в условиях внедрения общеобразовательных и государственных стандартов образования на уроках английского языка. Языковой компонент национальной культуры студентов становится важнейшим вопросом их культурнообразовательных потребностей. Изучение культуры и языка должны быть совмещены. При обучении языку также необходимо учитывать региональный и культурный компонент – с одной стороны, межкультурное взаимопонимание, а с другой стороны, уважение к истории народа, национальным особенностям и народным традициям. Через инструмент истории образование было признано всеми поколениями в качестве первостепенной задачи общества. Использование концептуальной карты в процессе изучения региональных материалов позволяет определить условия повышения эффективности изучения иностранного языка и формирования положительной мотивации в изучении языка.
 2. Макалада англис тили сабактарына жалпы жана мамлекеттик билим берүү стандартын киргизүү контекстинде аймактык компоненттин жана улуттук баалуулуктун ролу талкууланат. Студенттердин улуттук маданиятынын тилдик компоненти алардын маданий-агартуу керектөөлөрүнүн эң маанилүү маселеси болуп калат. Маданиятты изилдөө менен тилди айкалыштыруу керек. Тилди окутууда аймактык жана маданий компонентти да эске алуу керек - бир жагынан, маданияттар аралык өз ара түшүнүшүү, экинчи жагынан, элдин тарыхын, улуттук өзгөчөлүктөрүн жана элдик салттарын урматтоо. Тарыхтын инструменти аркылуу билим берүү бардык муундар тарабынан коомдун биринчи кезектеги милдети катары таанылган. Окуу процессинде концептулдык картаны колдонуу менен аймактык материалдарды окутуу чет тилин үйрөнүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуунун шарттарын аныктай алат жана тил үйрөнүүдө позитивдүү мотивацияны калыптандырат.
 3. The article discusses the role of regional and national values in the context of the implementing of general educational and state education standards in English lessons. The language component of the national culture of students becomes the most important issue of their cultural and educational needs. The study of culture and language must be combined. When teaching a language, it is also necessary to take into account the regional and cultural component - on the one hand, intercultural understanding, and on the other hand, respect for the history of the people, national characteristics and folk traditions. Through the instrument of history, education has been recognized by all generations as the primary task of society. Using of concept map in the learning process of regional materials can determine the conditions for increasing the efficiency of learning the foreign language and the formation of positive motivation in language learning.
Keywords
 1. обучение английскому языку, государственный стандарт, региональный компонент, национальные ценности, концептуальная карта.
 2. англис тилин окутуу, мамлекттик стандарт, аймактык компонент, улуттук баалуулуктар, концептуалдык карта.
 3. teaching English, state standard, regional component, national values, concept map.
Authors info
 1. Сулайманова Гульнура Жолдошовна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Кудайбердиева Гульнур Ганыевна, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Сулайманова Гульнура Жолдошовна, Ош Мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Кудайбердиева Гульнур Ганыевна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Gulnura Sulaimanova, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Gulnur Kudaiberdieva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.070
 • Citing
 • Сулайманова Г.Ж., Кудайбердиева Г.Г. РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 330-333