New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Саматова А.А., Шеров Ш.Б., Кошматова Ж.Ж., Эргешали кызы А.
 2. Саматова А.А., Шеров Ш.Б., Кошматова Ж.Ж., Эргешали кызы А.
 3. A. Samatova, Sh. Sherov, Zh. Koshmatova, Ergeshali kyzy A.
Title
 1. ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В УТРОБЕ МАТЕРИ
 2. ЭНЕНИН КУРСАГЫНДАГЫ БАЛАНЫН ФИЗИОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ТОЛУК КАНДУУ ӨРЧҮҮСҮНӨ АТА-ЭНЕЛЕРДИН ТААСИРИ
 3. THE INFLUENCE OF PARENTS ON THE PHYSIOLOGICAL FULL DEVELOPMENT OF THE CHILD IN THE WOMB
Abstract
 1. Статья направлена на изучение отношения матери к ребенку, в котором описывается, как состояние в период ранней беременности и в дошкольном, а также в школьном возрасте влияет на физиологическое и психологическое развитие ребенка. Проведенный анализ показывает, что различные виды родительского стресса (материнская тревога и депрессия, стресс во время беременности) оказывая долгосрочное негативное воздействие влияет на физиологическое и психологическое развитие детей. Негативное состояние матери и стресс в результате воздействия на темпераментные особенности ребенка, теплота и привязанность родителей к детям положительно влияют на формирование их личностных качеств, характера и мировоззрения. Также обсуждались механизмы, влияющие на состояние и стресс матери во время беременности, а также способы воздействия на детей и их взаимосвязь.
 2. Макала эненин балага болгон мамилесин изилдөөгө багытталган, мында кош бойлуулук эрте жана мектепке чейинки, ошондой эле мектеп жашындагы мезгилдеги абалдын баланын кийинки физиологиялык, психологиялык өнүгүүсүнө таасирин тийгизээри баяндалган. Жүргүзүлгөн талдоо көрсөткөндөй ата-энелердин стрессинин ар кандай түрлөрү (эненин тынчсыздануусу жана депрессиясы, мезгилдеги стресс кош бойлуулук) балдардын физиологиялык жана психологиялык өрчүп өсүүсүнө узак мөөнөттүү терс таасирин тийгизүүсү менен балдардын ийгилигин камсыз кылышат. Эненин терс абалы жана стрессинини жыйынтыгында баланын темпераменттик өзгөчөлүктөрүнө таасири, ата-энелердин балдарына берген жылуулугу жана мээрими алардын инсандык сапаттарын, мүнөзүн жана дүйнө таанымын калыптандырууга жакшы таасир этүүсү берилди. Ошондой эле эненин кош бойлуу кезиндеги абалына жана стрессине таасир этүүчү механизмдер жана балдарга таасир этүүчү жолдор жана анын мамилелери талкууланды.
 3. The article is aimed at studying the relationship of a mother to a child, which describes how the state of pregnancy at an early and preschool age, as well as at school age affects the physiological and psychological development of a child at a later age. The analysis shows that various types of parental stress (maternal anxiety and depression, stress during pregnancy) ensure the success of children, having a long-term negative impact on the physiological and psychological development of children. The negative state of the mother and stress as a result of the impact on the temperamental characteristics of the child, the warmth and affection of parents for children positively affect the formation of their personal qualities, character and worldview. The mechanisms influencing the state and stress of the mother during pregnancy, as well as ways of influencing children and their relationship were also discussed.
Keywords
 1. физиология, психология, отец, мать, стресс, развитие, рост, успех, беспокойство, беременность.
 2. физиология, психология, ата, эне, стресс, өрчүү, өсүү, ийгилик, тынчсыздануу, кош бойлуулук.
 3. physiology, psychology, father, mother, stress, development, growth, success, anxiety, pregnancy.
Authors info
 1. Саматова Абиба Абдиламитовна, Баткенский государственный университет, г.Баткен, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, и. о. доцента. Шеров Шайырбек Бийжанович, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент Кошматова Жылдыз Жанышбаевна, Баткенский государственный университет, г.Баткен, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, и.о. доцента. Эргешали кызы Актилек, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, старший преподаватель.
 2. Саматова Абиба Абдиламитовна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу. Шеров Шайырбек Бийжанович, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Кошматова Жылдыз Жанышбаевна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу. Эргешали кызы Актилек, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, улук окутуучу
 3. Abiba Samatova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of biological sciences, acting associate professor. Shaiyrbek Sherov, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, associate professor. Zhyldyz Koshmatova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, acting associate professor. Ergeshali kyzy Aktilek, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.066
 • Citing
 • Саматова А.А., Шеров Ш.Б., Кошматова Ж.Ж., Эргешали кызы А. ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В УТРОБЕ МАТЕРИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 314-316