New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кожомбердиева К
 2. Кожомбердиева К
 3. K. Kozhomberdieva
Title
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЦЕНКЕ НАВЫКОВ УЧИТЕЛЕЙ
 2. ПЕДАГОГИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН СТИЛДЕРИН МУГАЛИМДЕРДИН ЧЕБЕРЧИЛИГИН БААЛООДО ПАЙДАЛАНУУ
 3. THE USE OF STYLES OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE ASSESSMENT OF TEACHERS' SKILLS
Abstract
 1. В данной статье анализируются различные, порой противоположные мнения ученых педагогов, методистов, психологов о педагогической деятельности, ее стилей, репродуктивных и продуктивных уровней, ее месте, роли и значении в современном образовании, в укреплении государственности. Рассматривается влияние стилей педагогической деятельности на результативность учебно-познавательной деятельности школьников, на формирование и развитие биогенных, психогенных, социогенных качеств личности, ее морально-психологическим, эмоциональным, позитивным сторонам, а также гендерно-ориентированному поведению, а также стили педагогической деятельности характерные традиционной модели обучения, их значение в повышении качеств знаний, умений и навыков учащихся. Кроме того, определяется значение стилей педагогической деятельности в оценке мастерства и компетентности учителей, дается научно обоснованные стратегические-методологические рекомендации по применению на практике.
 2. Бул макалада окумуштуу педагогдордун, методисттердин, психологдордун арасында кайчы пикирлерди жана талкууларды жаратып келе жаткан педагогикалык ишмердүүлүк, анын стилдери, репродуктивдүү жана продуктивдүү денгээлдери, билим берүүнүн учурдагы абалындагы орду, ролу жана мааниси, мамлекеттүүлүктү бекемдөөдөгү маанилүүлүгү тууралуу көз караштар, байланыштар, карама-каршылыктар талдоого алынат. Педагогикалык ишмердүүлүктүн стилдеринин окуучулардын окуу таанып билүү ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна, биогендик, социогендик, психогендик сапаттарынын калыптануусуна жана өнүгүүсүнө, моралдык-психологиялык, эмоционалдык, позитивдүүлүк, гендердик сезимталдуулук жактарына тийгизген таасири, традициялык билим берүү моделине мүнөздүү педагогикалык ишмердүүлүктүн стилдери, алардын окуучулардын билимдеринин, билгичтиктеринин жана көндүмдөрүнүн сапаттуулугун жогорулатуудагы маанилүүлүгү каралат. Мындан сырткары, педагогикалык ишмердүүлүктүн стилдеринин мугалимдердин квалификациялык чеберчилигин, компетенттүүлүгүн баалоодогу мааниси, аларды колдонуу боюнча стратегиялык-методологиялык сунуштар илимий негизделип берилет.
 3. This article analyzes the various, sometimes opposing opinions of scientists, teachers, methodologists, psychologists about pedagogical activity, its styles, reproductive and productive levels, its place, role and significance in modern education, in strengthening the state. The influence of styles of pedagogical activity on the effectiveness of educational and cognitive activity of schoolchildren, on the formation and development of biogenic, psychogenic, sociogenic personality traits, its moral, psychological, emotional, positive aspects, as well as gender-oriented behavior, as well as styles of pedagogical activity characteristic of the traditional model learning, their importance in improving the quality of knowledge, skills and abilities of students. In addition, the importance of styles of pedagogical activity in assessing the skill and competence of teachers is determined, scientifically based strategic and methodological recommendations are given for application in practice.
Keywords
 1. педагогическая деятельность, стили деятельности, педагогическая квалификация, модели обучения, продуктивная деятельность, репродуктивная деятельность, уровни деятельности.
 2. педагогикалык ишмердүүлүк, ишмердүүлүктүн стилдери, педагогикалык квалификация, окутуунун моделдери, продуктивдүү ишмердүүлүк, репродуктивдүү ишмердүүлүк, ишмердүүлүктүн денгээлдери.
 3. pedagogical activity, styles of activity, pedagogical qualifications, learning models, productive activity, reproductive activity, levels of activity.
Authors info
 1. Кожомбердиева Каныкей Мамасалиевна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Кожомбердиева Каныкей Мамасалиевна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Kanykei Kozhomberdieva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.063
 • Citing
 • Кожомбердиева К ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЦЕНКЕ НАВЫКОВ УЧИТЕЛЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 302-305