New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кожомбердиева К.
 2. Кожомбердиева К.
 3. K. Kozhomberdieva
Title
 1. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И СТРУКТУРА
 2. ОКУУ-ТААНЫП БИЛҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ, АНЫН МҮНӨЗДҮҮ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА ТҮЗҮЛҮШҮ
 3. EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY, ITS CHARACTERISTIC FEATURES AND STRUCTURE
Abstract
 1. В данной статье дается общирный анализ понятию деятельность, которое до сих пор является предметов обсуждения ученых психологов, философов, педагогов, методистов, технологов, вызывающее различные взгляды, интересы, споры, касательно места, роли и значения данного вида деятельности в становлении и развитии личности человека, с позиции формирования будущего поколения демократического общества. Также приводится анализ изменения в структуре деятельности на разных периодах становления и развития личности, которые в соответствии с этим носят различные названия – учебная деятельность, учебно-познавательная деятельность, познавательная деятельность. Автором приводится особый взгляд на понятие учебная познавательная деятельность, характерная для детей школьного возраста, которая имеет свои особые компоненты и структуру. Четко выделяется роль данного вида деятельности в формировании детской личности, с одной стороны, она способствует приобретению знаний и навыков по учебным предметам, с другой - формирование и становление ребенка как личности.
 2. Макалада, албетте, буга чейин миңдеген окумуштуулар кайрылган, ар тарабынан терең талдоого алынган, түрдүү пикирлерди пайда кылган, ушул күнгө чейин, азыркы учурда да философтордун, психологдордун, методисттердин, педагогдордун, педтехнологдордун кызыгууларын, кайчы пикирлерин, талаштарын жаратып келген ишмердүүлүк түшүнүгүн, анын инсандын калыптанышындагы жана өнүгүүсүндөгү ролун, маанисин, ордун, мазмунун, түрлөрүн, структурасын демократиялык коомдун активдүү мүчөсүнүн калыптануу жана өнүгүү муктаждыктарынын көз карашынан талдоо баяндалган. Инсандык калыптануунун жана өнүгүүнүн түрдүү мезгилдеринде ишмердүүлүктүн структурасынын өзгөрүп турушу, ошого жараша анын окуу ишмердүүлүгү, окуу таанып билүү ишмердүүлүгү, таанып билүү ишмердүүлүгү деп бөлүнүшү жөнүндө талдоолор келтирилди. Өзгөчө мектеп окуучуларына мүнөздүү болгон окуу таанып билүү ишмердүүлүгү, анын түзүлүшү, компоненттери тууралуу автордун жеке көз караштары берилди. Окуучу бир жагынан табияттагы мыйзам ченемдиктерди өздөштүрүп жатса, экинчи жагынан ал инсан катары калыптануу жана өнүгүү процессин камтып жаткандыгы ачык көрсөтүлөт.
 3. This article provides a general analysis of the concept of activity, which is still the subject of discussion of scientists, psychologists, philosophers, teachers, methodologists, technologists, causing various views, interests, disputes regarding the place, role and significance of this type of activity in the formation and development of human personality, from the standpoint of forming the future generation of a democratic society. It also provides an analysis of changes in the structure of activity at different periods of formation and development of the personality, which, in accordance with this, bear various names - educational activity, educational and cognitive activity, cognitive activity. The author provides a special look at the concept educational cognitive activity, characteristic of schoolage children, which has its own special components and structure. The role of this type of activity in the formation of a child's personality is clearly distinguished, on the one hand, it contributes to the acquisition of knowledge and skills in academic subjects, on the other, the formation and formation of a child as a person.
Keywords
 1. деятельность, учебная деятельность, мотив, план, цель, процесс, контроль, результат, средства.
 2. ишмердүүлүк, окуу ишмердүүлүгү, мотив, план, максат, процесс, көзөмөл, натыйжа, каражат
 3. activity, educational activity, motive, plan, goal, process, control, result, means.
Authors info
 1. Кожомбердиева Каныкей Мамасалиевна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Кожомбердиева Каныкей Мамасалиевна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Kanykei Kozhomberdieva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.062
 • Citing
 • Кожомбердиева К. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И СТРУКТУРА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 298-301