New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Акматалиев А.Т., Эркебаев Э.М., Калбердиева М.К.
 2. Акматалиев А.Т., Эркебаев Э.М., Калбердиева М.К.
 3. A. Akmataliev, E. Erkebaev, M. Kalberdieva
Title
 1. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
 2. АДЕП-АХЛАКТЫК БААЛУУЛУКТАРДЫН СТРУКТУРАЛЫК ЭЛЕМЕНТТЕРИ
 3. STRUCTURAL ELEMENTS MORAL VALUES
Abstract
 1. Предметом исследования являются нравственные ценности. Целью исследования является изучение структурных элементов нравственных ценностей. Методы исследования: в процессе исследования использовались систематические, исторические, формально-логические, абстрактные, аналоговые и другие методы. Полученные результаты: как показывает автор статьи в ходе исследования, нравственные нормы, являющиеся составной частью нравственных ценностей, являются основанием для добровольного признания их личностями, свободы выбора правильного образа поведения. Научная ценность полученных результатов заключается в определении структурных элементов нравственных ценностей. Практическая значимость полученных результатов заключается в выявлении структурных элементов нравственных ценностей. Рекомендации о перспективах исследований по данной теме: более тщательное изучение структурных элементов нравственных ценностей в последующих исследованиях; раскрыть сущность нравственной системы общества, ее общественно-историческое значение через систему нравственных ценностей.
 2. Изилдѳѳнүн предмети болуп адеп-ахлактык баалуулуктар эсептелет. Изилдѳѳнүн максаты катары адеп-ахлактык баалуулуктардын структуралык элементтери кызмат кылат. Изилдѳѳнүн методдору: изилдѳѳ процессинде системалык, тарыхый, формалдык-логикалык, абстрактуу, аналогиялык жана башка методдор колдонулду. Алынган натыйжалар: макаланын автору изилдѳѳнүн жүрүшүндѳ кѳрсѳткѳндѳй, адеп-ахлактык дөөлөттөрдүн ажырагыс бөлүгү болуу менен моралдык нормалары алардын негизин түзгөн милдеттенме алардын инсан катары ыктыярдуу таанылышынын өбөлгөлөрү, жүрүм-турумдун зарыл линиясын тандоо эркиндигинин мүмкүнчүлүктөрүн камтышы менен айырмаланат. Алынгын натыйжалардын илимий баалуулугу адеп-ахлактык баалуулуктардын структуралык элементтерин аныктоосунда турат. Алынган натыйжалардын практикалык мааниси адеп-ахлактык баалуулуктардын структуралык элементтерин аныктоодо турат. Аталган тема боюнча изилдѳѳлѳрдүн келечеги туурасындагы сунуштамалар: кийинки илимий изилдѳѳлѳрдѳ адеп-ахлактык баалуулуктардын структуралык элементтерин кыйла кылдат изилдѳѳ; адеп-ахлактуулук баалуулуктар системасы аркылуу коомдун адеп-ахлак системасынын маңызы, анын социалдык-тарыхый маанисин ачып берүү.
 3. The subject of the research is moral values. The purpose of the study is to study the structural elements of moral values. Research methods: systematic, historical, formal-logical, abstract, analog and other methods were used in the research process. The results obtained: as the author of the article shows in the course of the study, moral norms, which are an integral part of moral values, are the basis for their voluntary recognition by individuals, the freedom to choose the right way of behavior. The scientific value of the results obtained lies in the determination of the structural elements of moral values. The practical significance of the results obtained lies in the identification of the structural elements of moral values. Recommendations on the prospects for research on this topic: a more thorough study of the structural elements of moral values in subsequent studies; reveal the essence of the moral system of society, its socio-historical significance through the system of moral values.
Keywords
 1. нравственные ценности, структурные элементы, индивид, общество, идеал, формация, норма, принцип, идеал, общественное счастье.
 2. адеп-ахлактык баалуулуктар, структуралык элементтер, индивид, коом, идеал, формация, норма, принцип, идеал, коомдук бакыт.
 3. moral values, structural elements, individual, society, ideal, formation, norm, principle, ideal, social happiness.
Authors info
 1. Акматалиев Асанбек Тургунбаевич, Международный Узгенский институт технологии и образования им. Б.Мурзубраимова, г.Узген, Кыргызская Республика, кандидат философских наук, доцент. Эркебаев Эльдар Мизанович, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат философских наук, доцент. Калбердиева Майрамкан Кубатбековна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, соискатель.
 2. Акматалиев Асанбек Тургунбаевич, Б.Мурзубраимов атындагы эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту, Өзгөн шаары, Кыргыз Республикасы, философия илимдеринин кандидаты, доцент. Эркебаев Элес Мизанович, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, философия илимдеринин кандидаты, доцент. Калбердиева Майрамкан Кубатбековна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, изденүүчү.
 3. Asanbek Akmataliev, International Uzgen Institute of Technology and Education by name of B.Murzubraimov, Uzgen, Kyrgyz Republic, candidate of philosophical sciences, associate professor. Eldar Erkebaev, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of philosophical sciences, associate professor. Mairamkan Kalberdieva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, applicant.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.051
 • Citing
 • Акматалиев А.Т., Эркебаев Э.М., Калбердиева М.К. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 247-249