New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кельдыбеков М.Б.
 2. Келдыбеков М.Б.
 3. M. Keldybekov
Title
 1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЭТНОСОВ
 2. КАЗАК ЖАНА КЫРГЫЗ ЭТНОСТОРУНУН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ УЮМУНУН АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
 3. SOME PECULIARITIES OF THE SOCIO-CULTURAL ORGANIZATION OF THE KAZAKH AND KYRGYZ ETHNIC GROUPS
Abstract
 1. В статье исследованы особенности традиционной социальной стратификации казахского и кыргызского, рассмотрены отличия, к которым можно отнести отсутствие у кыргызов аристократического сословия султанов-чингизидов. В статье описана роль сословия «ак-суйек» и «кара-суйек». В казахском и кыргызском обществах с ак-суйекам относились сайиды и ходжи, которых Чингизиды признали первенствующим сословием еще в XIV в., когда в Улусе Джучи и Чагатайском улусе Ислам сделался официальной религией. Для обозначения различных категорий кочевников, в отличие от султанов, сайидов и ходжей, употреблялось несколько терминов: карачу (караджи), шрахалк, каракиши, кулкутаны, шаруа, букара. Рассмотрена место и роль манапов в кыргызском обществе, которые занимали высшую ступень социальной лестницы, были тождественны казахской родоплеменной аристократии-биям, однако неограниченные властью султанов. Описаны отличие манапов и биев, в частности если бий в казахском обществе является строго предводителем своего племени или рода, тогда как власть манапа над букарой строилась не по принципу родственной принадлежности, а по территориальному принципу.
 2. Макалада казактар менен кыргыздардын салттуу социалдык катмарлануусунун өзгөчөлүктөрү каралып, кыргыздардын арасында султандардын аристократтык табынын – Чыңгызиддердин жоктугу камтылган айырмачылыктар каралат. Макалада «ак-сүйек» жана «кара-сүйек» класстарынын ролу баяндалат. Казак жана кыргыз коомчулугунда АкСүйөкктөрдүн курамына XIV кылымдын башында эле Чыңгыздар үстөмдүк кылуучу тап катары таанылган, Жочи жана Чагатай Улустарында Ислам расмий динге айланган Сайиддер менен Хожалар кирген. Көчмөндөрдүн түрдүү категорияларын белгилөө үчүн султандардан, сайиддерден жана кожалардан айырмаланып, бир нече терминдер колдонулган: карачу (каражы), шрахалк, каракиши, кулкутандар, шаруа, букара. Социалдык тепкичтин эң бийик тепкичин ээлеген кыргыз коомундагы манаптардын орду жана ролу казак уруулук аристократиясы – бий менен бирдей деп эсептелген, бирок султандардын бийлиги менен чектелбейт. Манаптар менен бийлердин айырмасы, тактап айтканда, эгерде казак коомунда бийлер катуу түрдө өз уруусунун же уруусунун башчысы болсо, ал эми манаптын букарага бийлиги тууганчылык принцибине эмес, аймактык принципке негизделгени сүрөттөлөт.
 3. The article studies the peculiarities of traditional social stratification of the Kazakh and Kyrgyz and examines the differences, which include the absence of the aristocratic estate of sultans-Chingizids in the Kyrgyz. The article describes the role of "ak-suyek" and "kara-suyek" estates. In the Kazakh and Kyrgyz society the aksuyeks included the sayid and khojei, who were recognized by the Chinggisids as a primordial estate already in the 14th century, when Islam became an official religion in the Ulus Dzhuchi and Chagatai ulus. Several terms were used to designate different categories of nomads, unlike sultans, sayyids and khojas: karachu (karaji), shrahalk, karakishi, kulkutans, sharua, bukara. The place and role of manaps in the Kyrgyz society, who occupied the highest level of the social ladder and were identical to the Kazakh tribal aristocracy - biyas, but not limited by the power of sultans, were considered. The difference between manaps and biyas is described, in particular if biyas in Kazakh society were strictly the leader of his tribe or clan, while the power of a manapa over bukara was based not on the principle of kinship, but on the territorial principle.
Keywords
 1. султаны, манапы, бии, батыры, родоплеменная структура, история, кыргызы, казахи.
 2. султандар, манаптар, бийлер, баатырлар, уруулук түзүлүш, тарых, кыргыздар, казактар.
 3. sultans, manaps, biy, batyrs, tribal structure, history, Kyrgyz, Kazakhs.
Authors info
 1. Келдыбеков Манат Бейсенович, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, г.Нур-Султан, Республика Казахстан.
 2. Келдыбеков Манат Бейсенович, Казакстан Республикасынын Илим жана жогорку билим берүү министрлиги, Нур-Султан шаары, Казакстан Республикасы.
 3. Manat Keldybekov,Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, Nursultan, Republic of Kazakhstan.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.046
 • Citing
 • Кельдыбеков М.Б. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЭТНОСОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 228-230