New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Турдубаев А.Ж.
 2. Турдубаев А.Ж.
 3. A. Turdubaev
Title
 1. РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 2. КООПСУЗДУК ЖАНА УЛУТТУК КООПСУЗДУК ТҮШҮНҮКТӨРҮНҮН АЙЫРМАЛАНЫШЫ
 3. DIFFERENTIATION OF THE CONCEPTS SECURITY AND NATIONAL SECURITY
Abstract
 1. В статье рассматривается разграничение понятий безопасность и национальная безопасность. В работе указывается, что Внешняя безопасность по отношению к Кыргызстану означает защищенность его национальных интересов, системы ценностей и связанного с ней привычного образа жизни от угроз, исходящих извне. Внешняя безопасность может быть нарушена военным путем, т.е. с использование военной силы, а также другими способами, а именно противозаконным вывозом за пределы страны и ввозом через границу различных видов сырья, изделий, валюты, художественных и иных ценностей, промышленным и прочими формами шпионажа, распространением и внедрением информации подрывного характера и многим другим. Разумное и сбалансированное сочетание всех форм безопасности личности, общества и государства может обеспечить национальную безопасность государства.
 2. Макалада коопсуздук жана улуттук коопсуздук түшүнүктөрүнүн айырмаланышы талкууланат. Иште, Кыргызстанга карата тышкы коопсуздук – бул анын улуттук кызыкчылыктарын, баалуулуктар системасын жана аны менен байланышкан көнүмүш жашоо образын сырттан келген коркунучтардан коргоо дегенди билдирет. Тышкы коопсуздук аскердик жол менен бузулушу мүмкүн, б.а. аскердик күч колдонуу менен, ошондой эле башка жолдор менен, атап айтканда, өлкөдөн мыйзамсыз алып чыгуу жана чек ара аркылуу сырьенун, материалдардын, валютанын, искусствонун жана башка баалуулуктардын ар кандай түрлөрүн, тыңчылыктын өнөр жайлык жана башка түрлөрүн алып өтүү, - диверсиялык мүнөздөгү маалыматты жайылтуу жана ишке ашыруу жана башка көптөгөн нерселер. Инсандын, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугунун бардык формаларынын негиздүү жана тең салмактуу айкалышы мамлекеттин улуттук коопсуздугун камсыздай алат.
 3. The article discusses the distinction between the concepts of security and national security. The paper points out that external security in relation to Kyrgyzstan means the protection of its national interests, value system and the habitual way of life associated with it from threats coming from outside. External security can be violated by military means, i.e. with the use of military force, as well as in other ways, namely the illegal export from the country and the import across the border of various types of raw materials, products, currency, art and other values, industrial and other forms of espionage, the dissemination and implementation of information of a subversive nature, and many others. A reasonable and balanced combination of all forms of security for the individual, society and the state can ensure the national security of the state.
Keywords
 1. сфера права, безопасность, государство, безопасность государства, внутренняя безопасность, общественный порядок, политические институты.
 2. укук чөйрөсү, коопсуздук, мамлекет, мамлекеттин коопсуздугу, ички коопсуздук, коомдук тартип, саясий институттар.
 3. sphere of law, security, state, state security, internal security, public order, political institutions.
Authors info
 1. Турдубаев Алмаз Жолдошалиевич, Кыргызский государственный юридический университет, г.Бишкек, Кыргызская Республика, соискатель.
 2. Турдубаев Алмаз Жолдошалиевич, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, изденүүчү.
 3. Almaz Turdubaev, Kyrgyz State Law University, Bishkek, Kyrgyz Republic, applicant.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.042
 • Citing
 • Турдубаев А.Ж. РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 211-214