New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мамытова А.Б., Омурбеков А.Т.
 2. Мамытова А.Б., Омурбеков А.Т.
 3. A. Mamytova, A. Omurbekov
Title
 1. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 2. ЭКОНОМИКАЛЫК ИШ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ КЫЛМЫШТАРДЫН ЖАЗЫК-УКУКТУК КВАЛИФИКАЦИЯСЫНДА КЫЛМЫШ ОБЪЕКТИСИНИН МААНИСИ
 3. THE MEANING OF THE OBJECT OF THE CRIMEIN THE CRIMINAL-LEGAL QUALIFICATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY
Abstract
 1. Автор раскрывает понятие и сущность определенных видов преступлений, входящих в группу преступлений, регулируемых и предусмотренных уголовно-правовым законодательством как преступления в сфере экономической деятельности. Также в данной статье рассматриваются элементы составов преступлений, такие как объект, субъект, объективная и субъективная сторона преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Автор приводит классификацию преступлений в сфере экономической деятельности по действующему уголовному законодательству Кыргызской Республики. Целью статьи является определение роли объекта преступления, как основного элемента уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Резюмируя вышеизложенный материал, автор в данной статье делает свои выводы, касающиеся юридического значения правильного определения объекта преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренного определенными нормами уголовного права
 2. Автор, экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндө кылмыш катары жазык-укуктук мыйзамдар тарабынан жөнгө салынган жана каралган кылмыштардын тобуна кирген кылмыштардын түрүн аныктаган түшүнүктү жана маңызды ачып берди. Ошондой эле ушул макалада экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндө жасалган кылмыштардын объектиси, субъектиси, объективдүү жана субъективдүү жактары сыяктуу кылмыштардын курамдарынын элементтери каралат. Автор Кыргыз Республикасынын колдонуудагы жазык мыйзамдары боюнча экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндө кылмыштардын классификациясын келтирет. Макаланын максаты экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндө кылмыштардын жазыкукуктук классификациясынын негизги элементи катары кылмыш объектисинин ролун аныктоо болуп саналат. Жогоруда берилген материалды жыйынтыктап жатып, автор бул макалага жазык укугунун айрым ченемдеринде каралган экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү кылмыш объектисин туура аныктоонун юридикалык маанисине тиешелүү өзүнүн корутундуларын келтирет.
 3. The author reveals the concept and essence of certain types of crimes included in the group of crimes regulated and provided for by the criminal law as economic crimes. Also, this article discusses the elements of crimes, such as the object, subject, physical and mental elements of economic crimes committed. The author gives a classification of economic crimes according to the current criminal legislation of the Kyrgyz Republic. The purpose of the article is to determine the role of the object of crime as the main element of the criminal law qualification of economic crimes. Summarizing the above material, the author draws his conclusions in this article regarding the legal significance of the correct definition of the object of an economic crime in, provided for by certain criminal standards.
Keywords
 1. преступление, объект преступления, субъект преступления, субъективная сторона, объективная сторона, социальные отношения, экономические преступления, организованная преступность, крупный ущерб.
 2. кылмыш, кылмыш объектиси, кылмыш субъектиси, субъективдүү тарап, объективдүү тарап, коомдук мамилелер, экономикалык кылмыштар, уюшкан кылмыштуулук, ири залал.
 3. crime, object of crime, subject of crime, subjective side, objective side, social relations, economic crimes, organized crime, major damage.
Authors info
 1. Мамытова Алия Байсаловна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, и.о. доцента. Омурбеков Анвар Токтобекович, Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Мамытова Алия Байсаловна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, юридика илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу. Омурбеков Анвар Токтробекович, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Aliya Mamytova, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of law acting, associate professor. Anvar Omurbekov, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.040
 • Citing
 • Мамытова А.Б., Омурбеков А.Т. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 202-206