New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кубатбек уулу Н
 2. Кубатбек уулу Н
 3. Kubatbek uulu N.
Title
 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 2. МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮКТҮН КОЛДОНУЛУШУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
 3. FEATURES OF APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
Abstract
 1. В статье рассматривается особенности применения государственно-частного партнерства. В работе указывается, что государственно-частное партнерство в настоящее время при юридически грамотном и разумном поведении участников партнерских отношения представляет собой механизм, который при условии его дальнейшего развития и оптимизации может стать фундаментом для формирования корпоративных структур, характеризуемых высокой технологичностью и способных направить бизнес вместе с государством на решение таких задач, которые связаны с предупреждением, предотвращением финансового кризиса в реальном секторе экономики, либо выводом из него или смягчением. На сегодняшний день государственно-частное партнерство является одной их ключевых составляющих инновационной политики, так как при соблюдении всех правил и требований, четкой организации такое партнерство обеспечивает, как показывает практика, получение множества преимуществ от сделанных капиталовложений, создает благоприятные условия для стабильного инновационного развития, что в свою очередь является важнейшим фактором, обеспечивающим устойчивый экономический рост.
 2. Макалада мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн колдонулушунун өзгөчөлүктөрү каралган. Документте белгиленгендей, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк азыркы учурда өнөктөштүктүн катышуучуларынын укуктук жактан компетенттүү жана акылга сыярлык жүрүм-туруму менен, аны андан ары өнүктүрүү жана оптималдаштыруу шартында жогорку сапаты менен мүнөздөлгөн корпоративдик түзүмдөрдү түзүү үчүн негиз боло ала турган механизм болуп саналат. Технология жана экономиканын реалдуу секторунда финансылык кризистин алдын алууга, алдын алууга же андан чыгууга же жумшартууга байланышкан милдеттерди чечүү үчүн мамлекет менен бирге бизнести багыттоого жөндөмдүү. Бүгүнкү күндө мамлекеттик-жеке өнөктөштүк инновациялык саясаттын негизги компоненттеринин бири болуп саналат, анткени, бардык эрежелерди жана талаптарды эске алуу менен, так уюштуруу, мындай өнөктөштүк, практика көрсөткөндөй, салынган инвестициялардан көптөгөн пайдаларды алууну камсыз кылат, ал үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Туруктуу инновациялык өнүгүү, бул өз кезегинде туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуунун эң маанилүү фактору болуп саналат.
 3. The article discusses the features of the use of public-private partnership. The article discusses the features of the use of publicprivate partnership. The paper points out that public-private partnership at present, with legally competent and reasonable behavior of the participants in partnerships, is a mechanism that, subject to its further development and optimization, can become the foundation for the formation of corporate structures characterized by high technology and capable of directing business along with by the state to solve such problems that are related to the prevention, prevention of a financial crisis in the real sector of the economy, or withdrawal from it or mitigation. Today, public-private partnership is one of the key components of innovation policy, since, subject to all the rules and requirements, a clear organization, such a partnership provides, as practice shows, obtaining many benefits from investments made, creates favorable conditions for stable innovative development, which in turn, is the most important factor ensuring sustainable economic growth.
Keywords
 1. государство, частный сектор, государственно-частное партнерство, история партнерства, модели партнерства, формы партнерства, регулирование.
 2. мамлекет, жеке сектор, мамлекеттикжеке өнөктөштүк, өнөктөштүктүн тарыхы, өнөктөштүктүн моделдери, өнөктөштүктүн формалары, жөнгө салуу.
 3. state, private sector, public-private partnership, partnership history, partnership models, forms of partnership, regulation.
Authors info
 1. Кубатбек уулу Нарынбек, Кыргызский государственный юридический университет, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Кубатбек уулу Нарынбек, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Kubatbek uulu Narynbek, Kyrgyz State Law University, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.039
 • Citing
 • Кубатбек уулу Н ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 198-201