New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Токтомаматова Н.К. Кантороева А.К. Арзиева Ж.Ж.
 2. Токтомаматова Н.К. Кантороева А.К. Арзиева Ж.Ж.
 3. N. Toktomamatova, A. Kantoroeva, Zh. Arzieva
Title
 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИКТИ БАШКАРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН БААЛОО ЖАНА АНЫ ЖОГОРУЛАТУУНУН ЖОЛДОРУ
 3. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC AND WAYS TO IMPROVE IT
Abstract
 1. Настоящая статья посвящена исследованию уровня эффективности управления муниципальным имуществом в муниципалитетах страны и разработке способов ее повышения. Указывается, что в составе государственной собственности может находиться любое имущество, которое необходимо для реализаций функций государства. Автор отмечает повышение интереса к данной проблеме в настоящее время многих исследователей и МСУ, что свидетельствует об ее актуальности. Недостаточное правовое регулирование отношений собственности и неэффективность управления имуществом муниципалитета обозначены как основные проблемы. Автором подробно изучены сущность и назначение муниципальной собственности, определенные в законодательстве Кыргызской Республики, мнения многих исследователей и вследствие обобщения сделаны соответствующие выводы. Выявлены причины неэффективности управления муниципальной собственностью на современном этапе, сформулированы задачи повышения эффективности управления муниципальной собственностью и предложены меры по их реализации.
 2. Макала өлкөнүн муниципалитеттериндеги муниципалдык менчикти башкаруунун натыйжалуулугунун деңгээлин изилдөөгө жана аны өркүндөтүү жолдорун иштеп чыгууга арналган. Мамлекеттин функцияларын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон ар кандай мүлк мамлекеттик менчикте боло ала тургандыгы көрсөтүлгөн. Автор азыркы учурда көптөгөн изилдөөчүлөрдүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бул көйгөйгө болгон кызыгуусунун жогорулагандыгын белгилейт, бул анын актуалдуулугун күбөлөндүрөт. Негизги көйгөйлөр катары мүлктүк мамилелерди укуктук жөнгө салуунун жетишсиздиги жана муниципалдык менчикти башкаруунун натыйжасыздыгы аныкталган. Автор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган муниципалдык менчиктин маңызын жана максатын, көптөгөн изилдөөчүлөрдүн ойпикирин кеңири изилдеп, жалпылоонун натыйжасында тиешелүү тыянактарды чыгарган. Азыркы этапта муниципалдык менчикти башкаруунун натыйжасыздыгынын себептери аныкталып, муниципалдык менчикти башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча милдеттер формулировкаланган жана аларды ишке ашыруу боюнча чаралар сунушталган.
 3. This article is devoted to the study of the level of efficiency of municipal property management in the municipalities of the country and the development of ways to improve it. It is indicated that any property that is necessary for the implementation of the functions of the state can be in the state property. The author notes the increased interest in this problem at the present time of many researchers and local self-government, which indicates its relevance. Insufficient legal regulation of property relations and the inefficiency of municipal property management are identified as the main problems. The author has studied in detail the essence and purpose of municipal property, defined in the legislation of the Kyrgyz Republic, the opinions of many researchers and, as a result of generalization, made the appropriate conclusions. The reasons for the inefficiency of municipal property management at the present stage are identified, the tasks of improving the efficiency of municipal property management are formulated, and measures for their implementation are proposed.
Keywords
 1. муниципальная собственность, муниципальное имущество, управление, население, социальные потребности, эффективность, механизмы использования.
 2. муниципалдык менчик, муниципалдык мүлк, башкаруу, калк, социалдык керектөөлөр, эффективдүүлүк, пайдалануу механизмдери.
 3. municipal property, municipal property, management, population, social needs, efficiency, mechanisms of use.
Authors info
 1. Токтомаматова Нурзат Кантороевна, Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова, г.Джалал-Абад, Кыргызская Республика, кандидат экономических наук, доцент. Кантороева Айжамал Кантороевна, Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова, г.Джалал-Абад, Кыргызская Республика, кандидат экономических наук, профессор. Арзиева Жамиля Жомаматовна, Ошский технологический университет им. М.Адышева, г.Ош, Кыргызская Республика.
 2. Токтомаматова Нурзат Кантороевна, К.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент. Кантороева Айжамал Кантороевна, К.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, экономика илимдеринин кандидаты, профессор. Арзиева Жамиля Жоромаматовна, М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Nurzat Toktomamatova, International University by name of K.Toktomamatov, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, candidate of economic sciences, associate professor. Aizhamal Kantoroeva, International University by name of K.Toktomamatov, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, candidate of economic sciences, professor. Zhamilya Arzieva, Osh Technological University by name of M.Adyshev, Osh, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.036
 • Citing
 • Токтомаматова Н.К. Кантороева А.К. Арзиева Ж.Ж. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 183-187