New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абдыжалиева А.С.
 2. Абдыжалиева А.С.
 3. A. Abdyjalieva
Title
 1. ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
 2. УЮМДАГЫ ЧЫР-ЧАТАКТАРДЫ ЧЕЧҮҮНҮН ЖОЛДОРУ
 3. WAYS TO RESOLVE CONFLICTS IN THE ORGANIZATION
Abstract
 1. В данной статье приводятся основные способы и методы, применяемые в целях разрешения конфликтных ситуаций в организациях. Рассматриваются ситуации, в которых следует применять те или иные методы разрешения конфликта. Кроме того, описаны основные стили поведения сторон в конфликтах. Цель данной работы заключается в формировании у руководителей основных знаний о путях разрешения конфликта, применение приведенных методов в организации. Конфликты присутствуют в каждом учреждении, являются неотъемлемой частью любого коллектива. Следовательно, конфликтные ситуации оказывают особое влияние на жизнедеятельность внутри организации. Функция конфликта во многом зависит от того, как им управляют. Руководителю необходимо обладать основными навыками конструктивного разрешения конфликтной ситуации. Умение правильно разрешать конфликты приведут к повышению эффективности организации и увеличению работоспособности сотрудников. В статье рассматриваются основные пути и методы конструктивного управления конфликтами.
 2. Бул макалада уюмдардагы конфликттик кырдаалдарды чечүүнүн негизги жолдору жана ыкмалары келтирилген. Конфликттерди чечүүнүн тигил же бул ыкмасы колдонулушу керек болгон жагдайлар каралат. Мындан тышкары, чыр-чатактардагы тараптардын жүрүм-турумунун негизги стилдери баяндалат. Бул иштин максаты - лидерлердин конфликттерди чечүү жолдору, бул ыкмаларды уюмда колдонуу боюнча негизги билимдерин калыптандыруу. Конфликттер ар бир мекемеде болот, ар бир команданын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Демек, конфликттик жагдайлар уюмдун ичиндеги жашоого өзгөчө таасирин тийгизет. Конфликттин функциясы көбүнчө аны кантип башкарууга байланыштуу болот. Лидерлер конструктивдүү конфликттерди чечүү үчүн негизги көндүмдөргө ээ болушу керек. Конфликттерди туура чечүү жөндөмдүүлүгү уюмдун натыйжалуулугун жогорулатууга жана кызматкерлердин натыйжалуулугун жогорулатууга алып келет. Макалада конфликттик конфликттерди башкаруунун негизги жолдору жана ыкмалары талкууланат.
 3. This article presents the main ways and methods used to resolve conflict situations in organizations. Situations in which one or another method of conflict resolution should be applied are considered. In addition, the main styles of behavior of the parties in conflicts are described. The purpose of this work is to form the basic knowledge of managers about ways to resolve the conflict, the application of these methods in the organization. Conflicts are present in every institution, are an integral part of any team. Consequently, conflict situations have a special impact on the life within the organization. The function of conflict largely depends on how it is managed. Leaders need to have basic skills for constructive conflict resolution. The ability to properly resolve conflicts will lead to an increase in the efficiency of the organization and an increase in the efficiency of employees. The article discusses the main ways and methods of constructive conflict management
Keywords
 1. конфликт, управление, организация, менеджер, руководитель, разрешение конфликтов, методы управления.
 2. конфликт, башкаруу, уюштуруу, менеджер, лидер, конфликттерди чечүү, башкаруу ыкмалары.
 3. conflict, management, organization, manager, leader, conflict resolution, management methods.
Authors info
 1. Абдыжалиева Айгул Соготбековна, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Абдыжалиева Айгул Согушбековна, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Aigul Abdyjalieva, Bishkek State University by name of K.Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.032
 • Citing
 • Абдыжалиева А.С. ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 166-169