New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Досалиева М.М.
 2. Досалиева М.М.
 3. M. Dosalieva
Title
 1. РОЛЬ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
 2. ЛИЧНОСТТУН КАЛЫПТАНЫШЫНДА КЫРГЫЗ ЭЛДИК КААДА-САЛТТАРДЫН РОЛУ
 3. THE ROLE OF KYRGYZ FOLK TRADITIONS IN THE FORMATION OF PERSONALITY
Abstract
 1. В данной статье раскрывается огромное значение семейных традиций в воспитании детей, чувство близости с родственниками ребенка через эти традиции, формируется сострадание, чувствует силу благословения, приносит эмоциональную силу и веру в себя говорят, что одним из способов воспитания национального самосознания и любви к нации является уделение традициям кыргызского народа, особой темы на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях. А также рассказывается об одном из народных обрядов, которые совершали дети младшего школьного возраста – обливания рук водой и процедура выполнения этого обряда. Выявлена ещё одна из прекраснейших традиций кыргызской культуры во время обряда обливания рук водой – благословение, если понимать смысл, то чуствуется сила благословения и благородные мысли нашего народа.
 2. Бул макалада бала тарбиялоодо үй-бүлөлүк каада-салттардын орду чоң экендиги, ошол аткарылып жаткан каадасалт аркылуу бала туугандарга карата жакындык сезими, боор берүүсү калыптанып, батанын күчүн сезип, эмоциялык кубат алып, өзүнө ишенүү пайда болору ачылып берилди. Кенже мектеп курагындагы балдар аткаруучу элдик салттардын бири колго суу куюу жана анын жол-жоболору кантип аткарылары жөнүндө айтылды. Колго суу куюу мезгилинде берилчү баталардын күчүн сезип, берилген баталардын маанисин аңдап түшүнүүгө, бата берүү кыргыз маданиятынын эң бир керемет салттарынын бири экендиги, элибиздин асыл ой максаттарынын батада камтылышы ачылып берилди. Кыргыз элинин каада-салттарын тарбиялык сааттарда, класстан тышкары окууларда атайын тема кылып берүү менен улуттук аң-сезимдин калыптануусуна, улутун сүйүүгө тарбиялоонун бир жолу экендиги айтылат.
 3. This article reveals the great importance of family traditions in raising children, a sense of closeness with the child's relatives through these traditions, formed the compassion, feels the power of blessing, brings emotional strength and self-confidence. One of the ways to educate national identity and love for the nation is to devote to the traditions of the Kyrgyz people, as a special topic in the classroom and extracurricular activities. It also tells about one of the folk rituals performed by children of primary school age - washing hands and the procedure for performing this ritual. Another of the most beautiful traditions of the Kyrgyz culture was revealed during the ritual of washing hands - a blessing, if you understand the meaning, then you feel the power of blessing and the noble thoughts of our people.
Keywords
 1. традиции, обряды, обычаи, ценности, магическая сила, эмоциональный мир, социальная адаптация, благословение, омовение рук.
 2. каада-салттар, ырым-жырымдар, үрпадаттар, баалуулуктар, магиялык күч, эмоционалдык дүйнө, социалдык адаптациялоо, бата берүү, колго суу куюу.
 3. traditions, rituals, customs, values, magical power, emotional world, social adaptation, blessing, washing hands.
Authors info
 1. Досалиева Мунайым Молдалыевна, Джалал-Абадский государственный университет имени Б. Осмонова, г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Досалиева Мунайым Молдалыевна, Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Munayim Dosalieva, Zhalal-Abad State University by name of B.Osmonov, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.031
 • Citing
 • Досалиева М.М. РОЛЬ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 162-165