New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Буларкиева Э.А., Сагымбаев М.А.
 2. Буларкиева Э.А., Сагымбаев М.А.
 3. E. Bularkieva, M. Sagymbaev
Title
 1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕСУРСА КЫРГЫЗСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУРОРТОЛОГИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
 2. КЫРГЫЗ КУРОРТОЛОГИЯ ЖАНА КАЛЫБЫНА КЕЛТИРИП ДАРЫЛОО ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУНУН ФИНАНСЫЛЫК РЕСУРСТАРЫН ТАЛДОО
 3. ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESOURCE OF THE KYRGYZ RESEARCH INSTITUTE OF BALNEOLOGY AND RESTORATIVE TREATMENT
Abstract
 1. Статья посвящена анализу экономического ресурса при оказания реабилитационной помощи населению в Кыргызской Республике в санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждениях. В ходе работы охвачены базовые элементы управления системы экономического обеспечения данной службы. В статье изложены финансово-экономические параметры деятельности Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения. Это обусловлено необходимостью экономической выживаемости при наличии конкуренции и недостаточной государственной поддержке санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений в зависимости от их принадлежности к тем или иным структурам. Результаты анализа финансового состояния учреждения помогают правильно распределять финансовые ресурсы, так как от этого зависит вся его дальнейшая деятельность. Это связано с тем, что финансовая устойчивость учреждения предполагает оборот денежных средств, которое обеспечивает постоянное превышение поступления доходов над расходами. В условиях рынка она требует, прежде всего, стабильного получения дохода от реализации медицинских услуг, выполненных работ, оказанных реабилитационных услуг, причем достаточного по своим меркам, чтобы расплатиться с государством, поставщиками, кредиторами, работниками и другими. Одновременно для развития необходимо, чтобы после совершения всех расчетов и выполнения всех обязательств у учреждения оставался доход, позволяющий развивать, модернизировать материально-техническую базу, улучшать социальный климат учреждения. Таким образом, финансовое состояние определяет конкурентоспособность, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого санаторно-курортного учреждения и его партнеров по финансовым и другим отношениям.
 2. Макала Кыргыз Республикасында калкка санаториялыккурорттук жана дарылоо-ден соолукту чыңдоо мекемелеринде реабилитациялык жардам көрсөтүүдө экономикалык ресурстарды талдоого арналган. Иштин жүрүшүндө аталган кызматтын экономикалык камсыздоо системасын башкаруунун базалык элементтери камтылган. Макалада Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илимий-изилдөө институтунун ишинин финансылык-экономикалык параметрлери баяндалган. Бул алардын тигил же бул структураларга таандыктыгына жараша санаториялык-курорттук жана дарылоо-ден соолукту чыңдоо мекемелерин мамлекеттик колдоонун жетишсиздиги жана атаандаштык болгон учурда экономикалык жашоо мүмкүнчүлүгүнүн зарылдыгы менен шартталган. Мекеменин каржылык абалын талдоонун натыйжалары каржылык ресурстарды туура бөлүштүрүүгө жардам берет, анткени анын андан аркы иш-аракеттери ошого жараша болот. Себеби, мекеменин каржылык туруктуулугу кирешелердин түшүүсүнүн чыгымдардан туруктуу ашып кетишин камсыз кылган акча жүгүртүлүшүн камтыйт. Рынок шартында ал биринчи кезекте медициналык кызматтарды сатуудан, аткарылган жумуштардан, көрсөтүлгөн реабилитациялык кызматтардан туруктуу киреше алууну талап кылат, ал эми өз стандарттары боюнча мамлекет, жеткирүүчүлөр, кредиторлор, кызматкерлер жана башкалар менен төлөө үчүн жетиштүү. Ошол эле учурда өнүгүү үчүн бардык эсептешүүлөрдү жүргүзгөндөн жана бардык милдеттенмелерди аткаргандан кийин мекеменин материалдык-техникалык базасын өнүктүрүүгө, модернизациялоого, мекеменин социалдык климатын жакшыртууга мүмкүндүк берген кирешеси калуусу зарыл. Ошентип, финансылык абал атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү, анын ишкердик кызматташтыктагы потенциалын аныктайт, санаториялык-курорттук мекеменин жана анын финансылык жана башка мамилелер боюнча өнөктөштөрүнүн экономикалык кызыкчылыктары канчалык деңгээлде кепилденгендигин баалайт.
 3. The article is devoted to the analysis of the economic resource in the provision of rehabilitation assistance to the population in the Kyrgyz Republic in sanatorium-resort and health-improving institutions. In the course of the work, the basic elements of managing the economic support system of this service are covered. The article outlines the financial and economic parameters of the activities of the Kyrgyz Research Institute of Balneology and Rehabilitation. This is due to the need for economic survival in the presence of competition and insufficient state support for sanatorium-resort and healthimproving institutions, depending on their affiliation to certain structures. The results of the analysis of the financial condition of the institution help to correctly allocate financial resources, since all its further activities depend on it. This is due to the fact that the financial stability of the institution involves a turnover of funds, which ensures a constant excess of income over expenses. In market conditions, it requires, first of all, a stable income from the sale of medical services, work performed, rehabilitation services provided, and sufficient by its standards to pay off the state, suppliers, creditors, employees and others. At the same time, for development, it is necessary that after making all the calculations and fulfilling all obligations, the institution has an income that allows it to develop, modernize the material and technical base, and improve the social climate of the institution. Thus, the financial condition determines competitiveness, its potential in business cooperation, assesses the extent to which the economic interests of the sanatorium and resort institution and its partners in financial and other relations are guaranteed.
Keywords
 1. система качества, санаторно-курортные учреждения, лечебно-оздоровительные учреждения, медицинская реабилитация, заработная плата, управления финансами, анализ.
 2. сапат системасы, санаториялык-курорттук мекемелери, дарылоо-ден соолукту чыңдоо мекемелери, медициналык реабилитация, эмгек акы, финансыны башкаруу, талдоо.
 3. quality system, sanatorium-resort institutions, health-improving institutions, medical rehabilitation, wages, financial management, analysis.
Authors info
 1. Буларкиева Элиза Алымкуловна, Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат медицинских наук. Сагымбаев Марат Акимович, Кыргызский научноисследовательский институт курортологии и восстановительного лечения, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор медицинских наук, профессор, академик.
 2. Буларкиева Элиза Алымкуловна, Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илимий-изилдөө институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин кандидаты. Сагымбаев Марат Акимович, Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илимийизилдөө институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин доктору, профессор, академик.
 3. Eliza Bularkieva, Kyrgyz research institute of balneology and restorative treatment, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of medical sciences. Marat Sagymbaev, Kyrgyz research institute of balneology and restorative treatment, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of medical sciences, professor, academician.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.030
 • Citing
 • Буларкиева Э.А., Сагымбаев М.А. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕСУРСА КЫРГЫЗСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУРОРТОЛОГИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 156-161