New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Токтосунов Т.А., Каныбекова А.Т.
 2. Токтосунов Т.А., Каныбекова А.Т.
 3. T. Toktosunov, A. Kanybekova
Title
 1. ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
 2. БИОТЕСТИРЛӨӨ УСУЛУНУН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ЫСЫК-КӨЛДҮН КӨЛҮНҮН СУУСУНУН БУЛГАНУУСУН ИЗИЛДӨӨ
 3. STUDY OF WATER POLLUTION IN LAKE ISSYK-KUL USING BIOASSAY METHODS
Abstract
 1. В данной статье представлены результаты исследований анализа качества воды озера Иссык-Куль, проведенных в 2022 году. Для определения качества воды южного берега озера Иссык-Куль необходимы специальные материалы и методы исследования. В данной работе мы использовали химические (анионы, катионы, сульфаты и карбонаты) и бактериологические методы (на примере бактерии Е. Coli). В работе использовали метод колориметрического анализа, титриметрический метод и метод мембранных фильтров. Установлено, что озеро Иссык-Куль относится к группе олигощелочных водоемов, где pH в среднем составляет 7.6-8.4 pH. Общая минерализация воды озера составила от 144*10-980*10 мг/дм3 , по классификации В.И. Вернадского доказывает, что озеро ИссыкКуль может считаться солоноватым водоемом. По классификации П.Ф. Домрачева, озеро Иссык-Куль считается теплым водоемом, где в летнее время средняя интегральная температура воды озера Иссык-Куль составляет от 17,2 до 22,10С. Температура воздуха выше 15 градусов в Иссык-Кульской области держится 106-120 дней в году. Цель исследования: изучить загрязнения южного берега озера Иссык-Куль.
 2. Бул макалада 2022-жылы Ысык-Көлдөгү суунун сапатына жүргүзүлгөн анализдердин жыйынтыктары келтирилген. Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги суунун сапатын аныктоо үчүн атайын материалдар жана изилдөө ыкмалары зарыл. Бул эмгекте биз химиялык (аниондор, катиондор, сульфаттар жана карбонаттар) жана бактериологиялык ыкмаларды (Е.Coli бактериясынын мисалында) колдондук. Иште колориметриялык анализ ыкмасы, титриметриялык ыкма жана мембрана чыпкасы колдонулган. Ысык-Көл олигощелочтуу көлмөлөрүнүн тобуна кирери аныкталды, мында pH орточо алганда 7.6-8.4 pH түзөт. Көлдүн суусунун жалпы минералдашуусу 144*10 – 980*10 мг/дм3 , В.И. Вернадскийдин классификациясы боюнча Ысык-Көл шордуу көл деп эсептелиши мүмкүн экендигин далилдейт. П.Ф. Домрачевдун классификациясы боюнча ЫсыкКөл жылуу суу объектиси болуп эсептелет, мында жай мезгилинде Ысык-Көлдүн орточо интегралдык температурасы 17,2 ден 22,1 градуска чейин болот. Ысык-Көл облусунда абанын температурасы 15 градустан жогору болгону жылына 106- 120 күнгө созулат. Изилдөөнүн максаты: Ысык-Көлдүн түштүк жээгинин булганышын изилдөө.
 3. This article presents the results of the Issyk-Kul Lake water quality analysis conducted in 2022. To determine the water quality of the southern shore of Lake Issyk-Kul, special materials and research methods are needed. In this work, we used chemical (anions, cations, sulfates and carbonates) and bacteriological methods (for example, E. Coli bacteria). The method of colorimetric analysis, the titrimetric method and the method of membrane filters were used in the work. It has been established that Lake Issyk-Kul belongs to the group of oligo alkaline reservoirs, where the pH on average is 7.6- 8.4 pH. The total mineralization of the lake water was from 144*10 – 980*10 mg/dm3, according to V.I. Vernadsky's classification, proves that Lake Issyk-Kul can be considered a brackish reservoir. According to P.F. Domrachev's classification, Lake Issyk-Kul is considered a warm reservoir, where in summer the average integral water temperature of Lake Issyk-Kul ranges from 17.2 to 22.1 degrees Celsius. The air temperature above 15 degrees in Issyk-Kul region lasts 106-120 days a year. Purpose of the research: to study the pollution of the southern coast of Lake Issyk-Kul.
Keywords
 1. Иссык-Куль, озеро, анион, катион, бактерия, анализ, щелочь, водородный показатель.
 2. Ысык-Көл, көл, анион, катион, бактерия, анализ, щелоч, суутек көрсөткүчү.
 3. Issyk-Kul, lake, аnion, cation, bacterium, аnalyte, alkali, hydrogen indicator.
Authors info
 1. Токтосунов Тимур Асанович, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, доцент. Каныбекова Айдана Тимуровна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Токтосунов Тимур Асанович, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доцент. Каныбекова Айдана Тимуровна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Timur Toktosunov, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of biological sciences, associate professor. Aidana Kanybekova, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, undergraduate student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.019
 • Citing
 • Токтосунов Т.А., Каныбекова А.Т. ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 98-102