New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Осмонбетова Д.К.
 2. Осмонбетова Д.К.
 3. D. Osmonbetova
Title
 1. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В БИШКЕКЕ И РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 2. БИШКЕК ШААРЫНДА ЖАНА ЧҮЙ ОБЛУСУНУН БИР КАТАР КОНУШТАРЫНДА ИЧҮҮЧҮ СУУНУН САПАТЫН ИЗИЛДӨӨ
 3. STUDY OF DRINKING WATER QUALITY IN BISHKEK AND A NUMBER OF SETTLEMENTS OF THE CHUI REGION
Abstract
 1. Данная статья посвящена изучению качества питьевой воды в городе Бишкек и ряде населенных пунктов Чуйской области, т.к. водные ресурсы во многом определяют здоровье людей и качество их жизни. Проведен сравнительный анализ 20 источников водоснабжения по 18 показателям, из которых 7 проб питьевой воды отобраны в Бишкеке и 13 - в селах Чуйской области. Результаты химических анализов сопоставлялись с ПДК Кыргызстана, в ряде случаев – с нормами ВОЗ, ЕС и США. Дана оценка качества питьевой воды источников водоснабжения населения. Описано влияние недостатка или избытка элементов на человека, причины их появления в питьевой воде.
 2. Бул макала Бишкек шаарындагы жана Чүй облусунун бир нече калктуу конуштарындагы ичүүчү суунун сапатын изилдөөгө арналган. Анткени суу ресурстары негизинен ичүү үчүн пайдаланып, адамдардын ден-соолугун жана алардын жашоо турмушунун сапатын аныктайт. Суу менен камсыздандыручуу 20 булагына 18 көрсөткүч боюнча салыштырмалуу талдоо жүргүзүлдү, анын ичинен ичүүчү суунун 7 үлгүсү Бишкекте жана 13ү Чүй облусунун (Сокулук жана Аламүдүн районундагы) айылдардан тандалып алынды. Химиялык анализдердин жыйынтыгы. Бир катар учурларда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, ЕБ жана АКШнын нормаларына салыштырылды. Калкты таза суу менен камсыздандыруу булактарынын ичүүчү суусунун сапатына баа берилди. Химиялык элементтердин жетишсиздигинин же ашыкчасынын адамга тийгизген таасири, алардын ичүүчү сууда пайда болушунун себептери сүрөттөлгөн.
 3. This article is devoted to the study of the quality of drinking water in Bishkek and a number of settlements of the Chui region, because water resources largely determine the health of people and the quality of their lives. A comparative analysis of 20 sources of water supply by 18 indicators was carried out, of which seven samples of drinking water were taken in Bishkek and 13 in the villages of the Chui region. The results of the chemical analyses were compared with the MAC of Kyrgyzstan, in some cases – with the norms of WHO, EU and USA. The assessment of the quality of drinking water sources of water supply of the population is given. The influence of a lack or excess of elements on a person, the reasons for their appearance in drinking water was described.
Keywords
 1. город Бишкек, Чуйская область, питьевая вода, качество воды, источники снабжения, подземная вода, состав воды.
 2. Бишкек шаары, Чүй облусу, ичүүчү суу, суунун сапаты, камсыздоо булактары, жер астындагы суу, суунун курамы.
 3. Bishkek city, Chui region, drinking water, water quality, supply sources, underground water, water composition.
Authors info
 1. Осмонбетова Дильбара Кубатовна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат географических наук, доцент.
 2. Осмонбетова Дильбара Кубатовна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, география илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Dilbara Osmonbetova, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of geographical sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.017
 • Citing
 • Осмонбетова Д.К. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В БИШКЕКЕ И РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 84-92