New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Саматова А.А., Жаныкулова Г.Р., Жороева Р.
 2. Саматова А.А., Жаныкулова Г.Р., Жороева Р.
 3. A. Samatova, G. Zhanykulova, R. Zhoroeva
Title
 1. ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
 2. АТА-ЭНЕЛЕРДИН БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООДОГУ КАТАЛАРЫ
 3. MISTAKES OF PARENTS IN RAISING CHILDREN
Abstract
 1. В научной статье рассказывается о том, насколько ошибки родителей влияют на физиологическое и психологическое развитие детей, о том, как ошибки родителей передаются из поколения в поколение, о том, что дети, выросшие в любви и привязанности родителей, не имеют негативных проявлений в психофизиологии, с любовью относятся к другим, стараются помочь, помогают, когда могут. Также сообщается, что матери, которые не хотят терять позиции «матери-опекунши», не имеют знаний о том, что, удерживая своих детей в поле зрения, они теряют врожденные способности к жизни, в результате чего она чувствует свою необходимость и с невероятной стойкостью проводит каждое проявление независимости сына, не понимает, что вред такой самопожертвования для ребенка очевиден
 2. Илимий макалада балдардын физиологиялык-психологиялык өсүп өрчүүсүндө ата-энелердин канчалык деңгээлде кетирген катачылыктары таасир этээри, үй-бүлөдөн алган ар бир баланын ата-энесиинин катачылыгы муундан муунга өтөөрүн, ата-энесиинин сүйүүсүнө, мээримине тоюп чоңойгон балдардын пихо-физиологиясында эч кандай терс көрүнүштөр болбой турганын, башкаларга мээрим менен кароосу, колунан келсе жардам бергенге аракет кылганы, көмөктөшкөнү баяндалат. Ошондой «камкорчу эне» деген позициясын жоготкусу келбеген энелердин балдарына назарында кармоо менен алардын жашоого бролгон жөндөмдүүлүктөрүн жоготуп коюусу жөнүндө билиминин жоктугу, натыйжада, ал өзүнүн зарылдыгын сезип, уулунун көз карандысыздыгынын ар бир көрүнүшүн укмуштай туруктуулук менен жүргүзөөрү, бала үчүн мындай жан аябастыктын зыяны айдан ачык экендигин түшүнбөстүгүн маалымдалат.
 3. The scientific article describes how the mistakes of parents affect the physiological and psychological development of children, how the mistakes of parents are transmitted from generation to generation, that children who grew up in the love and affection of their parents do not have negative manifestations in psychophysiology, treat others with love, try to help, help when they can. It is also reported that mothers who do not want to lose the position of» mother-guardian» do not have knowledge that by keeping their children in sight, they lose their innate abilities for life, as a result of which she feels her need and with incredible fortitude conducts every manifestation of her son's independence, does not understand that the harm of such self-sacrifice for the child is obvious.
Keywords
 1. родитель, поколение, воспитание, мораль, психология, физиология, забота, опора, мотив, сострадание.
 2. ата-эне, муун, тарбия, адеп, психология, физиология, камкор, таяныч, мотив, мээрим.
 3. parent, generation, upbringing, morality, psychology, physiology, care, support, motive, compassion
Authors info
 1. Саматова Абиба Абдиламитовна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, и.о. доцента Жаныкулова Гульбайра Райимбердиевна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, преподаватель. Жороева Рахат, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика.
 2. Саматова Абиба Абдиламитовна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доценттин м.а. Жаныкулова Гүлбайра Райимбердиевна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Жороева Рахат, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Abiba Samatova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of biological sciences, acting associate professor. Gulbaira Zhanykulova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, lecturer. Rakhat Zhoroeva, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Саматова А.А., Жаныкулова Г.Р., Жороева Р. ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 140-143