New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Саматова А.А., Чоров М.Ж. Мурзаева А.К.
 2. Саматова А.А., Чоров М.Ж. Мурзаева А.К.
 3. A. Samatova, M. Chorov, A. Murzaeva
Title
 1. ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
 2. БАЛДАРДЫН ӨСҮП ӨРЧҮҮСҮНӨ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК БИЛИМДИН ТААСИРИ
 3. THE EFFECT OF FAMILY EDUCATION ON CHILDREN'S GROWTH AND DEVELOPMENT
Abstract
 1. В статье обсуждается влияние родительского образования на развитие детей, как воспитание каждого ребенка в семье отражается в жизни и передается из поколения в поколение, и как нет отрицательного воздействия на психофизиологию детей, которые он рос по горло родительской любовью, его любящей заботой, его готовностью помочь и его готовностью помочь. Для родителей основа взаимоотношений с ребенком – искренний интерес ко всему, что происходит в его жизни, искреннее знание своего детства, даже самых маленьких, проблем, необходимость разбираться, наблюдать за всеми изменениями, специфические формы общения. Сообщается, что проявления широко варьируются в зависимости от возраста и характера ребенка
 2. Илимий макалада балдардын өсүп өрчүүсүндө ата-энелердин билиминин таасири канчалык деңгээлде таасир этээри, үй-бүлөдөн алган ар бир баланын тарбиясы турмушунда чагылдырылаары жана муундан муунга өтөөрүн, ата-энесинин сүйүүсүнө, мээримине тоюп чоңойгон балдардын психо-физиологиясында эч кандай терс көрүнүштөр болбой турганын, башкаларга мээрим менен кароосу, колунан келсе жардам бергенге аракет кылганы, көмөктөшкөнү баяндалат. Ошондой эле ата-энелер үчүн бала менен мамиленин негизи – анын жашоосунда болуп жаткан ар бир нерсеге чын ыкластан кызыгуу, эң кичинекей болсо да, анын балалыгы жөнүндө чын дилден билүү, көйгөйлөр, түшүнүүгө умтулуу, бардык өзгөрүүлөрдү байкап туруу зарылдыгы, бул байланыштын конкреттүү формалары жана көрүнүштөрү баланын жашына жана мүнөзүнө жараша кеңири айырмаланып турушу табигый экендиги маалымдалат.
 3. The article discusses the impact of parental education on the development of children, how the upbringing of each child in the family is reflected in life and passed down from generation to generation, and how there are no negative effects on the psychophysiology of children who grow up fed up with parental love. His loving care, his willingness to help, and his willingness to help. For parents, the basis of the relationship with the child is a sincere interest in everything that happens in his life, a sincere knowledge of his childhood, even the smallest, problems, the need to understand, to observe all changes, specific forms of communication and It is natural that the manifestations vary widely depending on the age and character of the child.
Keywords
 1. рост, развитие, психология, физиология, любовь, семья, насилие, насилие, воспитание, атмосфера.
 2. өсүү, өрчүү, психология, физиология, мээрим, үй-бүлө, зордук, зомбулук, тарбия, атмосфера.
 3. growth, development, psychology, physiology, love, family, violence, violence, upbringing, atmosphere.
Authors info
 1. Саматова Абиба Абдиламитовна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, и.о. доцента. Чоров Мамат Жетимишович, Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, профессор. Мурзаева Айнагуль Кадыровна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Саматова Абиба Абдиламитовна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доценттин м.а. Чоров Мамат Жетимишович, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, профессор. Мурзаева Айнагуль Кадыровна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Abiba Samatova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of biological sciences, acting associate professor. Mamat Chorov, Kyrgyz State University by name of I. Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, professor. Ainagul Murzaeva, Batken State University, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Саматова А.А., Чоров М.Ж. Мурзаева А.К. ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 136-139