New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Каранова Т.Н.
 2. Каранова Т.Н.
 3. Tolgonai Karanova
Title
 1. ПУТИ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО НАРОДНЫХ ПЕВЦОВ
 2. ЭЛ ЫРЧЫЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ АТУУЛДУККА ТАРБИЯЛООНУН ЖОЛДОРУ
 3. THE WAYS OF EDUCATING CITIZENSHIP THROUGH THE CREATIVITY OF FOLK SINGERS
Abstract
 1. В этой статье были проанализированы пути воспитания гражданственности у учащихся посредством творчества народных певцов. Наш священный долг – привить чувство гражданственности в сегодняшней школьной практике, привить учащимся лучшие образцы народной педагогики. Роль народных певцов в воспитании гражданственности велика, потому что философские стихи не теряют свою ценности в воспитании молодого поколения. Произведения народных певцов важно, во-первых, как народное наследие, а во-вторых, они ценны тем, что в них прямо высказаны поучительные советы. Поэтому в таких произведениях воплощены педагогические идеи народа, которые существуют веками в соответсвии с требованиями и особенностями современного мира. Жемчужины слова, в которых заложена глубокая философия, веками останутся на страницах истории, не теряя своего значения.
 2. Бул макалада эл ырчыларынын чыгармачылыгы аркылуу окуучуларды атуулдукка тарбиялоонун жолдору анализге алынды. Бүгүнкү мектеп практикасында окуучуларды элдик педагогиканын мыкты үлгүлөрү менен сугаруу, атуулдук сезимин калыптандыруу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Окуучуларды атуулдукка тарбиялоодо эл ырчыларынын аткарган кызматы өтө чоң, анткени алардын терең философиялуу ыр саптары ар бир өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоодо өзүнүн нарктуулугун жоготпой келет. Эл ырчыларынын чыгармалары, биринчиден, элдик мурастар катары маанилүү болсо, экинчиден, андай көркөм асылдуулуктар таалим-тарбиялык насааттарды түздөн-түз айткандыгы менен баалуу. Демек, андай чыгармаларда элдин кылымдардан бери келе жаткан элдик педагогикалык ойлору азыркы күндүн талабына, өзгөчөлүктөрүнө ылайык ишке ашырылган. Терең философияны камтыган сөз берметтери канча кылым карытса да, өз мазмунун жоготпостон, тарых беттеринде сактала бермекчи
 3. In this article, the ways of educating citizenship among students through the creativity of folk singers were analyzed. Our sacred duty is to instill a sense of citizenship in today's school practice, to instill in students the best examples of folk pedagogy. The role of folk singers in the education of citizenship is great, because philosophical poems do not lose their value in the education of the younger generation. The works of folk singers are important, firstly, as a folk heritage, and secondly, they are valuable because instructive advice is directly expressed in them. Therefore, such works embody the pedagogical ideas of the people, which have existed for centuries in accordance with the requirements and characteristics of the modern world. The pearls of the word, which contain a deep philosophy, will remain on the pages of history for centuries without losing their meaning
Keywords
 1. устное, народное, творчество, педагогика, певцы, поэзия, гражданство, методика, обучения, воспитание
 2. элдик, оозеки, чыгармачылык, педагогика, ырчылары, акындар, поэзиясы, атуул, окутуу, методикасы.
 3. oral, folk, creativity, pedagogy, singers, poetry, citizenship, methodology, training, education.
Authors info
 1. Каранова Толгонай Нурбаевна, Баткенский государственный университет, Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический инситутут, г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент
 2. Каранова Толгонай Нурбаевна, Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институту, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Tolgonai Karanova, Batken Satate University, Kyzyl-Kiya Humanitarian-Pedagogical Institute, Kyzyl-Kiya, Kyrgyz Republic, associate professor
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Каранова Т.Н. ПУТИ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО НАРОДНЫХ ПЕВЦОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 128-131