New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Канназарова Б.У., Абдуллаев Р.М., Жолдошова З.Г.
 2. Канназарова Б.У., Абдуллаев Р.М., Жолдошова З.Г.
 3. B. Kannazarova, R. Abdullaev, Z. Zholdoshova
Title
 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 2. БОЛОЧОК МУГАЛИМДИН ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ
 3. FORMATION OF FUTURE TEACHERS COMPETENCIES IN THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES
Abstract
 1. В статье подчеркивается, что формирование у студентов компетенций использовании современных технологий в обучении в качестве будущих учителей является актуальной проблемой, а также какое новое содержание и компетенции студенты приобретут с помощью современных информационных и коммуникационных технологий. В статье еще отмечается, что формирование у студентов компетенций в использовании современных технологий обучения в качестве будущих учителей ценно, поскольку исследуются способы организации с новой точки зрения. Активное использование их потенциала в процессе обучения, решительные действия по использованию Интернета и локальных сетей приведут к изменению содержания концепции само занятости, повышению квалификации будущих учителей. При этом высказывания, взгляды ученых об использованиии современных компетенций в системе образования
 2. Бул макалада студенттердин болочок мугалим катары заманбап окутуу технологияларын колдонуу компетенцияларын калыптандыруусу учурдун актуалдуу маселелеринен экендиги баса белгиленип, заманбап маалыматтык жана коммуникациялык окутуу технологиялар аркылуу студенттер кандай жаңы мазмунга компетенцияларга ээ боло тургандыгы айтылган. Макалада студенттердин болочок мугалим катары заманбап окутуу технологияларын колдонуу компетенцияларын калыптандыруусу жаңыча көз карашта уюштуруунун жолдорун иликтөөсү менен баалуу экендиги жазылды. Алардын мүмкүнчүлүктөрүнүн окуу процессинде активдүү колдонулушу, Интернет жана локалдык тармактардын кызматын пайдаланууга карата чечкиндүү иш аракеттердин көрүлүшү өз алдынча иш түшүнүгүнүн мазмунун өзгөртүүгө алып келип болочок мугалимди кесиптик жактан жакшы калыптандырылышы берилди. Аны менен бирге заманбап компетенцияларды билим берүү системасында колдонуу боюнча сунуштаган окумуштуулардын ой-пикири айтылды.
 3. The article emphasizes that the formation of students' competencies in the use of modern technologies in teaching as future teachers is an urgent problem, as well as what new content and competencies students will acquire with the help of modern information and communication technologies. The article also notes that the formation of students' competencies in the use of modern teaching technologies as future teachers is valuable, since the methods of organization are investigated from a new point of view. The active use of their potential in the learning process, decisive actions on the use of the Internet and local networks will lead to a change in the content of the concept of self-employment, to improve the qualifications of future teachers. At the same time, the statements, views of scientists about the use of modern competencies in the education system.
Keywords
 1. компетенция, новые информационные технологии, Интернет, локалные сети, глобализация, образовательная система.
 2. компетенция, жаны маалымат технологиялары, Интернет, локалдык тармактар, глобалдуу, билим берүү системасы.
 3. competence, new information technologies, Internet, local area networks, globalization, educational system.
Authors info
 1. Канназарова Бурулай Усоновна, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Абдуллаев Румзимурат Мамаджанович, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент. Жолдошова Зайнаб Ганиевна, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Канназарова Бурулай Усоновна, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Абдуллаев Румзимурат Мамаджанович, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Жолдошова Зайнаб Ганиевна, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардыкэкономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Burulai Kannazarova, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Rumzimurat Abdullaev, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor. Z. Zholdoshova, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Канназарова Б.У., Абдуллаев Р.М., Жолдошова З.Г. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 124-127