New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Айдарова М.Д., Эргешали кызы Айчурок, Эргешали кызы Актилек
 2. Айдарова М.Д., Эргешали кызы Айчурок, Эргешали кызы Актилек
 3. M. Aidarova, Ergeshali kyzy Aichurok, Ergeshali kyzy Aktilek
Title
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ
 2. ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН ШАРТЫНДАГЫ МУГАЛИМДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТЫ
 3. PEDAGOGICAL CULTURE OF A TEACHER IN THE CONDITIONS OF INDEPENDENCЕ
Abstract
 1. В данной статье изложено нынешнее состояние педагогической культуры учителя в условиях независимости, условия становления профессионального мастерства учителя, сущность понятий педагогическая культура, педагогическое мастерство, педагогическое совершенство. Также было подтверждено, что профессиональная подготовка современного специалиста заключается в овладении фундаментальными общеобразовательными, психолого-педагогическими и специальными знаниями, современными педагогическими технологиями, формировании отношения к инновациям и творчеству. Решение каждой педагогической проблемы актуализирует всю систему педагогических знаний учителя, которая представляет собой единое целое. Педагогическое мастерство-помимо сложности и обобщенности профессиональных знаний учителя, характеризуется и такой важной особенностью, как индивидуальный стиль работы. В статье уточняется, что на основе профессиональных знаний формируется педагогическое сознание, формируется система принципов и правил, определяющих действия и деятельность учителя.
 2. Бул макалада эгемендүүлүктүн шартындагы мугалимдин педагогикалык маданиятынын учурдагы абалы, мугалимдин кесиптик чеберчилигинин калыптануу шарттары, педагогикалык маданият, педагогикалык чеберчилик, педагогикалык мыктылык түшүнүктөрүнүн мааани-маңызы баяндалды. Ошондой эле, заманбап адистин кесиптик даярдыгы фундаменталдуу жалпы билим берүүчү, психологиялык-педагогикалык жана атайын билимдерди, заманбап педагогикалык технологияларды үйрөнүү, инновацияга жана чыгармачылыкка карата мамилени калыптандыруу экендиги тастыкталды. Ар бир педагогикалык проблеманы чечүү мугалимдин педагогикалык билиминин бүтүндөй системасын актуалдаштырат, ал өзүн бир бүтүндүк катары көрсөтөт. Педагогикалык чеберчилик – мугалимдин кесиптик билиминин татаалданышынан жана жалпылаштырылышынан тышкары, иштин индивидуалдуу стили сыяктуу маанилүү өзгөчөлүгү менен да мүнөздөлөт. Макалада кесиптик билимдин негизинде педагогикалык аң-сезим калыптанып, мугалимдин аракеттерин жана иштерин аныктоочу принциптер жана эрежелер системасы түзүлөөрү ачыкталды.
 3. This article describes the current state of the teacher's pedagogical culture in the conditions of independence, the conditions for the formation of the teacher's professional skills, the essence of the concepts of pedagogical culture, pedagogical skill, pedagogical perfection. It was also confirmed that the professional training of a modern specialist consists in mastering fundamental general education, psychological, pedagogical and special knowledge, modern pedagogical technologies, forming an attitude to innovation and creativity. The solution of each pedagogical problem actualizes the entire system of pedagogical knowledge of the teacher, which is a single whole. Pedagogical skill-in addition to the complexity and generality of the teacher's professional knowledge, is characterized by such an important feature as an individual work style. The article clarifies that on the basis of professional knowledge, pedagogical consciousness is formed, a system of principles and rules is formed that determine the actions and activities of the teacher
Keywords
 1. личность, учитель, образование, педагогика, культура, независимость, педагогическая культура, педагогическое мастерство, педагогическое совершенство, деятельность.
 2. инсан, мугалим, билим, педагогика, маданият, эгемендүүлүк, педагогикалык маданият, педагогикалык чеберчилик, педагогикалык мыктылык, ишмердүүлүк.
 3. personality, teacher, education, pedagogy, culture, independence, pedagogical culture, pedagogical skill, pedagogical excellence, activity.
Authors info
 1. Айдарова Мисимкан Довлатовна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, профессор. Эргешали кызы Айчурок, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, старший преподаватель. Эргешали кызы Актилек, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
 2. Айдарова Мисилимкан Довлатовна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, профессор. Эргешали кызы Айчүрөк, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, улук окутуучу. Эргешали кызы Актилек, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, улук окутуучу.
 3. Misimkan Aidarova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, professor. Ergeshali kyzy Aichurok, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer. Ergeshali kyzy Aktilek, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Айдарова М.Д., Эргешали кызы Айчурок, Эргешали кызы Актилек ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 114-117