New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Петер Юза
 2. Петер Юза
 3. Peter Juza
Title
 1. КООПЕРАТИВ ИНТЕРГЕЛЬПО И 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КЫРГЫЗСТАНА
 2. ИНТЕРГЕЛЬПО КООПЕРАТИВИ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮГҮНӨ 30 ЖЫЛ
 3. INTERHELPO COOPERATIVE AND 30 YEARS OF INDEPENDENCE OF KYRGYZSTAN
Abstract
 1. В статье автор напоминает XX столетия мировое сообщество стало свидетелем глобального геополитического изменения на евразийском континенте прекратила свое существование одна из мощнейших супердержав, сего распадом Кыргызская Республика в 1991 году получила независимость. С этого момента трансформация политических и экономических систем не только Кыргызстана, но и всех государств на постсоветском пространстве стала важной проблемой потитической науки Кыргызская Республика, первой среди всех центральноазиатских государств встала на путь коренных демократических преобразований всей совокупности общественных, политических и экономических отношений. Ощущалось влияние советского наследия и сильные традиции авторитарного управления в рамках центральноазиатской культуры. Поэтому начало транзитного периода в Кыргызской Республике совпало и с возрождением национальной государственности.
 2. Макалада автор автор XX кылымдагы дүйнөлүк коомчулук Евразия континентинде глобалдык геосаясий өзгөрүүлөргө күбө болгондугун эскерүү менен эң күчтүү державалардын бири өз жашоосун токтоткондугу, анын кулашы менен Кыргыз Республикасы 1991-жылы эгемендүүлүккө ээ болгондугу, ошол учурдан тартып Кыргызстандын гана эмес, ошондой эле постсоветтик мейкиндиктеги бардык мамлекеттердин саясий жана экономикалык системаларын өзгөртүү саясат таануунун маанилүү проблемасына айландыгын белгилейт. Кыргыз Республикасы бардык Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп кадам ташталганын социалдыксаясий жана экономикалык мамилелердин бүткүл комплексин түп-тамырынан бери демократиялык кайра түзүү жолу баяндалган. Советтик мурастын жана авторитардык башкаруунун күчтүү салттарынын таасири Борбордук Азия маданиятынын алкагында сезилгендигинин негизинде Кыргыз Республикасындагы транзиттик мезгилдин башталышы улуттук мамлекеттүүлүктүн кайра жаралуу мезгилине туш келгендиги баяндалган.
 3. In the article, the author recalls the 20th century, the world community witnessed a global geopolitical change on the Eurasian continent One of the most powerful superpowers ceased to exist. With the collapse of the the Kyrgyz Republic gained independence in 1991. From that moment on, the transformation of the political and economic systems of not only Kyrgyzstan, but also all states in the post-Soviet space became an important problem of political science. The Kyrgyz Republic was the first among all Central Asian states to embark on the path of radical democratic transformations of the entire set of social, political and economic relations. The influence of the Soviet legacy and strong traditions of authoritarian rule were felt within the framework of Central Asian culture. Therefore, the beginning of the transit period in the Kyrgyz Republic coincided with the revival of national statehood.
Keywords
 1. кооператив, Интергельпо, Кыргызстан, политическая модернизация, Советский Союз, история, национальная идентичность, независимость.
 2. кооператив, Интергельпо, Кыргызстан, саясий модернизация, Советтер Союзу, тарых, улуттук өзгөчөлүк, эгемендүүлүк
 3. cooperative, Intergelpo, Kyrgyzstan, political modernization, Soviet Union, history, national identity, independence.
Authors info
 1. Петер Юза, Посольство Республики Словакия, г. Нур-Султан, Республика Казахстан, кандидат философсикх наук, доктор политoлогических наук, профессор
 2. Петер Юза, Словакия Республикасынын элчилиги, Нур-Султан шаары, Казакстан Республикасы, философия илимдеринин кандидаты, саясий илимдердин доктору, профессор
 3. Peter Juza, Embassy of the Slovak Republic, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan, Ph.D., doctor of political sciences, professor
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Петер Юза КООПЕРАТИВ ИНТЕРГЕЛЬПО И 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КЫРГЫЗСТАНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 108-113