New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Шеров Ш.Б., Таиров Х.Р.
 2. Шеров Ш.Б., Таиров Х.Р.
 3. Sh. Sherov, Kh. Tairov
Title
 1. ИСТОРИЯ ИСЛАМИЗАЦИИ В БАТКЕНСКОМ РЕГИОНЕ
 2. БАТКЕН ЧӨЛКӨМҮНДӨГҮ ИСЛАМДАШУУНУН ТАРЫХЫ
 3. HISTORY OF ISLAMIZATION IN THE BATKEN REGION
Abstract
 1. В статье отмечается, что до VII века нашей эры в Кыргызстане, как и в других регионах Центральной Азии, существовали различные религиозные верования, такие как зороастризм, буддизм, несторианство, манихейство и тенгрианство. А распространение ислама в Кыргызстане и его укрепление заняло около 1300 лет. Во время халифа Аалы (656-661) он вышел из Самарканда 12000 человеком и вошел в Фергану. Было проанализировано, что Мухаммад Джарир одним из первых осуществил военно-миссионерские захваты в Баткенской области. Стало известно, что первые исламские миссионеры - ходжи и эшаны - прибыли в Баткенскую область, которая находится недалеко от соседних таджикских и узбекских народов в юго-западной части страны. Исторически Баткенская область, рано принявшая ислам, также заселившаяся и живущая на основе законов шариата в составе Кокандского ханства, сохранила свое самобытность и по сей день
 2. Макалада Биздин замандын VII кылымына чейин Кыргызстандын аймагында Борбордук Азиянын башка чөлкөмдөрүндөй эле зороастризм менен буддизм, несториандык менен манихейлик, теңирчилик сыяктуу түрдүү диний ишенимдер өкүм сүрүп тургандыгы белгиленди. Ал эми ислам дининин Кыргызстанда таралыш жана анын бекемделиш жараяны 1300 жыл чамалуу убакытты камтыган. Аалы халифтик кылган жылдары (656-661) Самарканддан 12 миң кол менен чыгып, Ферганага кирген. Мухаммад Жарир Баткен чөлкөмүнө алгачкылардан болуп, согуштук миссионердик жортуулдарды жүргүзгөндүгү анализденди. Өлкөбүздүн түштүк батыш аймагында кошуна тажик, өзбек элдери менен жакын жашаган Баткен чөлкөмүнө алгачкы ислам миссионерлери – кожолор, эшендер биринчи болуп келишкендиги маалым болду. Тарыхый жактан ислам динин эрте кабыл алып, отурукташып, Кокон хандыгынын курамында шарияттын негизинде жашаган, Баткен чөлкөмүнүн өз өзгөчөлүгү бүгүнкү күнгө чейин сакталып келе жаткандыгы чагылдырылды
 3. The article notes that until the 7th century AD, in Kyrgyzstan, as in other regions of Central Asia, there were various religious beliefs, such as Zoroastrianism, Buddhism, Nestorianism, Manichaeism and Tengrianism. And the spread of Islam in Kyrgyzstan and its strengthening took about 1300 years. During the Caliph Aala (656-661), he left Samarkand with 12,000 men and entered Fergana. It was analyzed that Muhammad Jarir was one of the first to carry out military missionary captures in the Batken region. It became known that the first Islamic missionaries - Khoja and Eshans - arrived in the Batken region, which is located not far from the neighboring Tajik and Uzbek peoples in the southwestern part of the country. Historically, the Batken region, which converted to Islam early, also settled and lived on the basis of Sharia law as part of the Kokand Khanate, has retained its identity to this day.
Keywords
 1. Центральная Азия, ислам, Баткен, регион, Фергана, кожо, эшен, миссионер, халифат, мистика
 2. Борбордук Азия, ислам, Баткен, чөлкөм, Фергана, кожо, эшен, миссионер, халифат, мистика.
 3. Central Asia, Islam, Batken, region, Fergana, kozho, eshen, missionary, caliphate, mysticism.
Authors info
 1. Шеров Шайырбек Бийжанович, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент. Таиров Хайридин Рахманалиевич, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Шеров Шайырбек Бийжанович, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Таиров Хайридин Рахманалиевич, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу
 3. Shaiyrbek Sherov, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, associate professor. Khairidin Tairov, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Шеров Ш.Б., Таиров Х.Р. ИСТОРИЯ ИСЛАМИЗАЦИИ В БАТКЕНСКОМ РЕГИОНЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 101-104