New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мусаев О. М.
 2. Мусаев О. М.
 3. О. Musaev
Title
 1. БОРЬБА АЛЫМКУЛА АТАЛЫКА ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ В ТУРКЕСТАНЕ
 2. АЛЫМКУЛ АТАЛЫКТЫН РОССИЯНЫН ТҮРКСТАНДАГЫ ЭКСПАНСИЯСЫНА КАРШЫ КҮРӨШҮ
 3. ALYMKUL ATALYK'S FIGHT AGAINST RUSSIAN EXPANSION IN TURKESTAN
Abstract
 1. Статья охватывает 1860-1865 годы. Проводится расследование политики регента Алымкула в отношении иноземных захватчиков. До Алымкула Кокандское ханство было деградировано во всех отношениях, для того чтобы yсилeниe влаcти гoсyдарствa yвeличили виды и рaзмeры нaлогoв, чтo привeлo к нaпряженнoй сoциальнoй ситуации в стране. В этом Алымкул лашкер-баши в качестве своей основной задачи в управлении страной планировал в кратчайшие сроки реализовать следующие меры: стабилизация внутренней ситуации, укрепление единства и единства этнических групп. Реализацией этого комплекса мер Алымкул намерен сохранить государственность. В то время это было большое государство, объединяющее несколько народов, охватывающее самые большие территории, и тогда ни один этнос не считал его своим и не пытался играть доминирующую роль в ханстве. Сообщается, что этот процесс позже усилился с появлением национальных государств, особенно в постсоветскую эпоху. Кроме того, внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны и укреплению правопорядка. Подробно будет изучена борьба Алымкула за защиту городов Олуя-Ата, Шымкент и Ташкент.
 2. Макалада 1860-1865-жж. Алымкул аталыктын чет элдик баскынчыларга каршы жүргүзгөн саясаты иликтенент. Алымкулга чейин Кокон хандыгы бардык тараптан деградацияга учурап жаткандыгы, бийлик төбөлдөрү мамлекеттин кубаттулугун күчөтүп, элдин абалын жакшыртуунун ордуна, тескерисинче, салыктардын түрлөрүн, көлөмүн көбөйтүп жиберишкен, натыйжада өлкөдө курч социалдык кырдаал келип чыккандыгын. Ушундай шартта Алымкул лашкер-башы мамлекетти жетектөөдө өзүнүн эң негизги милдети катары төмөнкү иш чаралдарды тез арада ишке ашырууну мерчемдеген: ички абалды турукташтыруу, этностордун ортосундагы ынтымакты чыңдоо жана алардын башын бириктирүү, аскердик потенциалды күчөтүү, сырткы орус агрессиясынын мизин кайтаруу үчүн дипломатиялык жол менен союздаштарды издегенин. Алымкул ушул иш чаралардын топтомун турмушка ашыруу менен мамлекеттүүлүктү сактап калууга ниеттенгендигин. Ал мезгилде бир нече элдердин башын бириктирген, эң ири аймактарды өзүнө камтыган ири мамлекет болгон жана ал учурда эч бир этнос аны өзүнө гана таандык деп эсептеп, хандыкта үстөмдүк кылуучу ролду ойногонго аркеттенгендигин. Мындай процесс кийин элдердин улуттук мамлекеттеринин пайда болуусунан улам, айрыкча постсоветтик доордо күчөй баштагандыгы жөнүндө маалымданат. Андан сырткары, анын мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчөтүү, тартипти бекемдөө иштерине көңүл бурулат. Алымкулдун Олуя-Ата, Чымкент, Ташкент шаарларын коргоо боюнча күрөштөрү кеңири иликтенет
 3. The article covers the years 1860-1865. Alymkul regent's policy against foreign invaders is being investigated. Prior to Alymkul, the Kokand Khanate was degraded in all respects, and instead of strengthening the power of the state and improving the living standards of the people, the authorities increased the types and amounts of taxes, resulting in a tense social situation in the country. In this context, Alymkyl Lashker-Bashi, as his main task in governing the country, planned to implement the following measures as soon as possible: to stabilize the internal situation, strengthen the unity of ethnic groups and unite them, strengthening military capabilities, the Soviet Union sought diplomats through diplomatic means to repel Russian aggression. Alymkul intends to preserve the statehood by implementing this set of measures. At that time it was a large state uniting several peoples, encompassing the largest territories, and at that time no ethnos considered it its own and tried to play a dominant role in the kingdom. It is reported that this process later intensified with the emergence of nation-states, especially in the post-Soviet era. In addition, attention will be paid to strengthening the state's defense capabilities and strengthening law and order. Alymkul's struggle to defend the cities of Oluya-Ata, Shymkent and Tashkent will be studied in detail.
Keywords
 1. война, экспансия, политика, Кокандское ханство, дипломатия, тактика, государство, сражение, переговоры, города, крепости
 2. согуш, экспансия, Кокон хандыгы, дипломатия, тактика, мамлекет, салгылашуу, сүйлөшүүлөр, шаарлар, чептер
 3. war, expansion, politics, Kokand Khanate, diplomacy, tactics, state, battle, negotiations, cities, fortresses.
Authors info
 1. Мусаев Омурбек Мамаюсупович, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Мусаев Омурбек Мамаюсупович, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Omurbek Musaev, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Мусаев О. М. БОРЬБА АЛЫМКУЛА АТАЛЫКА ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ В ТУРКЕСТАНЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 80-84