New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Курбонов А.Д., Абдуллаев Р.М., Эржигитова Ш.Ж.
 2. Курбонов А.Д., Абдуллаев Р.М., Эржигитова Ш.Ж.
 3. А. Kurbonov, R. Abdullaev, Sh. Erzhigitova
Title
 1. СУЛЮКТА – МАЛАЯ РОДИНА ИСХАКА РАЗЗАКОВА
 2. СҮЛҮКТҮ – ИСХАК РАЗЗАКОВДУН КИЧИ МЕКЕНИ
 3. SULUKTA – THE SMALL HOMELAND OF ISKHAK RAZZAKOV
Abstract
 1. Настоящая статья посвящена истории будням жизни шахтеров города Сулюктыв 1945-1961 гг. История любого города — это, безусловно, неотъемлемая часть общей истории того народа, который его воздвиг, они развиваются в диалектическом единстве и взаимосвязи. Город — маленькая вселенная, в которой отражаются события окружающего мира. Вместе с тем нельзя отрицать и то, что каждый город имеет свое особое лицо и свои неповторимые черты, составляющие компоненты его исторической биографии. Это относится и к Сулюкте. Он — один из многочисленных городов Кыргызстана, казалось бы, небольшая географическая точка. Но как в капле росы отражается огромное солнце, так и в истории сравнительно небольшой Сулюкты запечатлелось героическое прошлое поколений, слава и величие Родины, созидательный труд кыргызского народа, достигает социального прогресса. Современный этап общественного развития выдвинул на одно из первых мест идею повышения эффективности человеческого фактора, связанную с повышением его активной роли в жизни общества. Однако для реализации этого, то есть действительно активной роли человека в общественной жизни. В лидере воплощается все богатство общественных целей и интересов, а развитие общества направлено на более полное удовлетворение реальных разумных потребностей людей. В конце 40-х и 50-е годы XX века Исхак Раззаков, как государственный и партийный деятель был воспитан в братском Таджикистане и Узбекистане. Исхак Раззаков во время работы в Кыргызстане проявлял твердую волю к достижению цели. И эту волю выражал цивилизованно, теоретически обосновал, убеждая и призывая к конструктивному сотрудничеству. Ему народ доверял. Всем своим поведением, поступками, служением Отечеству Исхак Раззаков заслуживал признания и любви нации.
 2. Макала 1945-1961-жылдардагы Сүлүктү шаарындагы шахтерлордун күнүмдүк жашоосунун тарыхына арналат. Ар бир шаардын тарыхы, албетте, аны курган элдин жалпы тарыхынын ажырагыс бөлүгү менен катар алар диалектикалык биримдикте жана өз ара байланышта өнүгүшөт. Шаар – дүйнөдөгү окуяларды чагылдырган кичинекей аалам. Ошол эле маалда, ар бир шаардын өзүнүн өзгөчө жүзү жана анын тарыхый өмүр таржымалын чагылдырган кайталангыс өзгөчөлүктөрү бар экендигин танууга болбойт.Бул нерсе Сүлүктүгө да тиешелүү. Бул шаар кичинекей географиялык чекит болуп көрүнгөн Кыргызстандын көптөгөн шаарларынын бири. Бирок, эбегейсиз чоң күн бир тамчы шүүдүрүмдө көрүнгөн сыяктуу, салыштырмалуу кичинекей Сүлүктү шаарынын тарыхы муундардын баатырдык өтмүшүн, Мекендин даңкын жана улуулугун, кыргыз элинин жаратман эмгегин чагылдырып, социалдык прогресске жеткирип келет. Коомдук өнүгүүнүн заманбап өңүтү адам факторунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу идеясын биринчи орунга койду. Бирок мунун ишке ашыруучусу болуп адамдын коомдук турмуштагы чыныгы активдүү ролу болуп саналат. Лидерде коомдук максаттардын жана кызыкчылыктардын бардык байлыктары камтылган. Ал эми коомдун өнүгүүсү адамдардын чыныгы акылына сыярлык муктаждыктарын толук канааттандырууга багытталган. Исхак Раззаков XX кылымдын 40-50-жылдарынын аягында мамлекеттик жана партиялык ишмер катары боордош Тажикстанда жана Өзбекстанда тарбияланган. Исхак Раззаков Кыргызстанда иштеп жүргөн мезгилинде эркинин бекемдиги менен максатына жете алган жана ал бул эркин цивилизациялуу түрдө билдирип, теориялык жактан негизделген, ынанымдуу жана конструктивдүү кызматташууга чакырган. Эл ага ишенген. Исхак Раззаков өзүнүн жүрүмтуруму, жасаган иштери, Ата Мекенине өтөгөн ак кызматы менен улуттун сүйүүсүнө татыктуу болду жана улуттун улуу инсаны катары таанылды.
 3. This article is devoted to the history of the everyday life of the miners of the city of Sulyukta in 1945-1961. The history of any city is, of course, an integral part of the general history of the people who built it, they develop in dialectical unity and interrelation. The city is a small universe in which reflects the events of the surrounding world. At the same time, it cannot be denied that each city has its own special image and its own unique features that make up the components of its historical biography. This also applies to Sulyukta. It is one of the numerous cities of Kyrgyzstan, it would seem, a small geographical point. But just as a huge sun is reflected in a dewdrop, so the heroic past of generations, the glory and greatness of the Motherland, the creative work of the Kyrgyz people, reaches social progress is imprinted in the history of a relatively small Sulyukta. The modern stage of social development has put forward the idea of increasing the efficiency of the human factor, associated with increasing its active role in the life of society to of the first places. However, for the implementation of this, that is, a truly active role of a person in public life, the leader embodies all the wealth of social goals and interests, and the development of society is aimed at greater satisfaction of the real reasonable needs of people. In the late 1940s and 1950s, Iskhak Razzakov, as a state and party figure, was brought up in fraternal Tajikistan and Uzbekistan. Iskhak Razzakov, during his wrk in Kyrgyzstan, showed a strong will to achieve his goals. And he expressed this will in a civilized manner, theoretically justified it, convincing and calling for constructive cooperation. The people trusted him. With all his behaviour, actions, and service to the Motherland, Iskhak Razzakov deserved the recognition and love of the nation.
Keywords
 1. Город Сулюкта, угольные шахты, социально-экономическое развитие, роль личности, Центральный Комитет, наследие.
 2. Сүлүктү шаары, көмүр шахталары, социалдык-экономикалык өнүгүү, инсандын ролу, Борбордук Комитет, мурас.
 3. the city of Sulukta, coal mines, socio-economic development, the role of the individual, the Central Committee, heritage.
Authors info
 1. Курбонов Абдукаюм Давлятович, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент. Абдуллаев Румзимурат Мамаджанович, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент. Эржигитова Шааргул Жамалидиновна, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, и.о. доцента.
 2. Курбонов Абдукаюм Давлятович, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Абдуллаев Румзимурат Мамаджанович, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Эржигитова Шааргул Жамалидиновна, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
 3. Abdukaum Kurbonov, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, professor. Rumzimurat Abdullaev, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor. Shaargul Erzhigitova, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, acting associate professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Курбонов А.Д., Абдуллаев Р.М., Эржигитова Ш.Ж. СУЛЮКТА – МАЛАЯ РОДИНА ИСХАКА РАЗЗАКОВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 67-72