New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Канназарова Б.У.
 2. Канназарова Б.У.
 3. B. Kannazarova
Title
 1. КЫРГЫЗЫ СОГД
 2. СОГДУЛУК КЫРГЫЗДАР
 3. KYRGYZ SOGDS
Abstract
 1. В статье дается краткий обзор о современной Согдийской области Республики Таджикистан и история проживающих в ней этнических кыргызов. При первоначальном изучении истории Согдианы и проживающих в ней этносов использовалось и предлогалось материалы античных авторов, русских и востоковедов, краеведов и информаторов. В статье обсуждается вклад кыргызов, а также этнических групп проживающих в Согдийской области в формирование городов и сел региона, причины их заселения и актуальные проблемы сохранения этносов. Влияние этнических процессов, происходящие в Согдийской области на этнических кыргызов, о принятии конкретных решений основанные на реальных исторических и этнографических фактах, и организовать на их основе ряд мероприятий.
 2. Бул макалада азыркы Тажик Республикасынын Согду облусу боюнча кыскача маалымат жана андагы жашаган этникалык кыргыздардын жайгашуу тарыхы жазылды. Согду жана андагы жашаган этникалык топтордун тарыхын алгачкы изилдөөдө античтик доордогу, орус жана чыгыш таануучулардын, жергиликтүү тарыхчылардын, маалымат берүүчүлөрдүн материалдары колдонулду. Макалада Согуда жашаган этникалык топтор менен кошо кыргыздардын да аймакатагы шаар - кыштактардын пайда болушуна кошкон салымы, отурукташуп калуу себеби жана учурагы этниканы сактап калууга болгон көйгөйлөр киргизилди. Согдуда деги эле чет өлкөдө жашаган этникалык кыргыздар арасында жүрүп жаткан этникалык процесстерди иликтөөгө алуу, чыныгы тарыхый-этнографиялык фактыларга таянып конкреттүү чечимдерди кабыл алуу жана анын негизинде бир топ иш-чараларды уюштуруу мезгил талабы экени маселе катары коюлган.
 3. The article provides a brief overview of the modern Sughd region of the Republic of Tajikistan and the history of ethnic Kyrgyz living in it. During the initial study of the history of Sogdiana and the ethnic groups living in it, materials from ancient authors, Russian and orientalists, local historians and informants were used and offered. The article discusses the contribution of the Kyrgyz, as well as ethnic groups living in the Sughd region, to the formation of cities and villages in the region, the reasons for their settlement and urgent problems of preserving ethnic groups. The influence of the ethnic processes taking place in the Sughd region on the ethnic Kyrgyz, on the adoption of specific decisions based on real historical and ethnographic facts, and to organize a number of events on their basis.
Keywords
 1. Согд, Ходжент, Исфара, Канибадам, Шахристан, Ашт, этнический процесс, этнические группы, этнические кыргызы.
 2. Согду, Кожент, Исфара, Канибадам, Шахристан, Ашт, этникалык процесс, этникалык топтор, этникалык кыргыздар
 3. Sogd, Khujand, Isfara, Kanibadam, Shahristan, Asht, ethnic process, ethnic groups, ethnic kyrgyz.
Authors info
 1. Канназарова Бурулай Усоновна, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, старший преподаватель
 2. Канназарова Бурулай Усоновна, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Burulai Kannazarova, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Канназарова Б.У. КЫРГЫЗЫ СОГД. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 62-66