New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
 2. Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
 3. Akzhol Kadyrov, Abdinabi Kadyrov
Title
 1. КАВКАЗСКИЕ НАРОДЫ ДЕПОРТИРОВАННЫЕ НА ЮГ КЫРГЫЗСТАНА (1943-1958 годы)
 2. КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНӨ ДЕПОРТАЦИЯЛАНГАН КАВКАЗ ЭЛДЕРИ (1943-1958-жылдар)
 3. CAUCASIANS CAUCASIAN PEOPLES DEPORTED TO THE SOUTH KYRGYZSTAN (1943-1958 years)
Abstract
 1. На основе архивных материалов изучено положение кавказских народов, депортированных в южную часть Кыргызстана во время Великой Отечественной войны. Несмотря на свой политический и социальный статус, депортированное население перенесло значительные моральные и материальные лишения в результате войны. Несмотря на то, что жестокая война душит местное население и государство, государство приняло ряд мер по их жилищным вопросам, занятости, образованию и другим вопросам. Созданы дошкольные учреждения и школы. Для производства продуктов питания был выделен участок земли, а фермерские хозяйства предоставили частным владельцам особый скот. Несмотря на разрушительные последствия войны, они внесли свой вклад в промышленное производство и сельское хозяйство Кыргызстана, а также в дружбу и сотрудничество его народов
 2. Архивдик материалдардын негизинде Ата Мекендик улуу согуш жылдарында Кыргызстандын түштүк аймагына депортацияланган Кавказ элдеринин абалы изилденген. Депортацияланган калктар саясий, социалдык статуска ээ болгондукта-рына карабастан, согуштун оор кесепеттеринен олуттуу моралдык, материалдык кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Каардуу согуштун оорчулугу жергиликтүү калктарды, мамлекетти муунтуп тургандыгына карабастан, алардын турак жайы, ишке орношуусу, билим алуусу жана башка маселелер боюнча мамлекет тарабынан бир топ чаралар көрүлгөн. Мектепке чейинки балдар мекемелери, мектептер уюштурулган. Азыктүлүк өндүрүү үчүн жер тилкеси бөлүнгөн, чарбалар тарабынан жеке менчикке атайын мал берилген. Каардуу согуштун кесепети айыпталган адамдардын тагдырына оор залакасын тийгизгендигине карабастан, алар Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшүнө, айыл чарбасына жана элдердин достугу менен кызматташтыгына өз салымдарын кошкон.
 3. The situation of the Caucasian peoples deported to the southern part of Kyrgyzstan during the Great Patriotic War is studied on the basis of archival materials. Despite their political and social status, the deported population suffered significant moral and material hardships as a result of the war. Despite the fact that the brutal war is strangling the local population and the state, the state has taken a number of measures on their housing, employment, education and other issues. Preschool institutions and schools have been created. A plot of land was allocated for food production, and private farms provided special livestock for private owners. Despite the devastating consequences of the war, they contributed to the industrial production and agriculture of Kyrgyzstan, as well as to the friendship and cooperation of its peoples.
Keywords
 1. война, политический статус, депортация, кавказский народ, социальный статус, проблемы, исследования.
 2. согуш, саясий абал, депортация, кавказ эли, социалдык абал, кыйынчылыктар, изилдөөлөр
 3. war, political status, deportation, Caucasian people, social status, problems, research.
Authors info
 1. Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
 2. Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
 3. Akzhol Kadyrov, Abdinabi Kadyrov
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби КАВКАЗСКИЕ НАРОДЫ ДЕПОРТИРОВАННЫЕ НА ЮГ КЫРГЫЗСТАНА (1943-1958 годы). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 58-61