New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
 2. Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби
 3. Akzhol Kadyrov, Abdinabi Kadyrov
Title
 1. ПРИЧИНЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ВОССТАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И БАТКЕНСКИЙ РЕГИОН
 2. БОРБОР АЗИЯДАГЫ БОШТОНДУК КӨТӨРҮЛҮШТҮН СЕБЕПТЕРИ ЖАНА БАТКЕН АЙМАГЫ
 3. THE CAUSES OF THE LIBERATION UPRISING IN CENTRAL ASIA ASIA AND THE BATKEN REGION
Abstract
 1. В статье анализируется участие баткенцев в национально-освободительном движении, начавшемся 4 июля 1916 г. в Коженте, а также в многонациональном Туркестане и причины национально-освободительной борьбы народов Центральной Азии против антиколониальной политики царизма. В связи с близостью городов Кожент и Коканд к Баткену, различные политические события и социально-экономические проблемы оказали значительное влияние. Этот регион также имеет стратегическое значение и его не обошли вниманием внутренние и внешние силы. В то же время начали складываться промышленные предприятия, на основе которых складывались капиталистические отношения. В XIX веке со временем началась добыча угля в Сулюкте и Кызыл-Кие, были построены железные дороги, почтовые отделения, коммуникации, вырос местный рабочий класс. Большинство различных политических и значимых событий в Средней Азии, в том числе победа Великого Октября началось в Баткенской области.
 2. Макалада 1916-жылы 4-июлда Кожент шаарынан башталган жалпы элдик улуттук боштондук кыймылга көп улуттуу Түркстан калктары сыяктуу Баткен жергесиндеги тургундардын катышуусу жана падышачылыктын антиколониалдык саясатына каршы Борбордук Азия элдеринин улуттук боштондук күрөшүнүн себептери талдоого алынды. Кожент, Кокон шаарлары Баткенге жакын болгондуктан, андагы ар кандай саясий окуялар, социалдык-экономикалык маселелер олуттуу таасир этип турган. Бул аймак стратегиялык жактан да маанилүү болгондуктан, ички жана тышкы күчтөрдүн көз жаздымынан четте калбаган. Мында өнөр жай ишканалары, анын негизинде капиталисттик мамилелер пайда боло баштаган. ХIХ к. акырында Сүлүктүдө, Кызыл-Кыяда көмүр казуу өндүрүшү башталып, темир жол, почта, байланыш каражаттары курулган жана жергиликтүү жумушчу табы өсүп чыккан. Борбордук Азияда болуп өткөн ар кандай саясий жана олуттуу окуялардын көпчүлүгү, анын ичинде Улуу Октябрь революциясынын жеӊиши Баткен аймагынан башталган.
 3. The article analyzes the participation of Batken residents in the national liberation movement, which began on July 4, 1916 in Kozhent, as well as in multinational Turkestan, and the reasons for the national liberation struggle of the peoples of Central Asia against the anti-colonial policy of the monarchy. Due to the proximity of the cities of Kozhent and Kokand to Batken, various political events and socio-economic problems have had a significant impact. This region is also of strategic importance and has not been ignored by internal and external forces. At the same time, industrial enterprises began to take shape, on the basis of which capitalist relations were formed. XIX century over time, coal mining began in Sulukta and Kyzyl-Kiya, railways, post offices, communications were built, the local working class grew. Most of the various political and significant events in Central Asia, including the victory of the Great October Revolution began in the Batken region.
Keywords
 1. Баткенский регион, царская власть, политическая ситуация, восстание, национальноосвободительное движение, простолюдины, социальноэкономические вопросы.
 2. Баткен аймагы, падышалык бийлик, саясий абал, көтөрүлүш, улуттук боштондук кыймыл, карапайым калк, социалдык-экономикалык маселелер
 3. Batken region, tsarist government, political situation, uprising, national liberation movement, commoners, socio-economic issues.
Authors info
 1. Кадыров Акжол, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Кадыров Абдинаби, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент, профессор.
 2. Кадыров Акжол, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Кадыров Абдинаби, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, профессор.
 3. Akzhol Kadyrov, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Abdinabi Kadyrov, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Кадыров Акжол, Кадыров Абдинаби ПРИЧИНЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ВОССТАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И БАТКЕНСКИЙ РЕГИОН. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 53-57